OKTATÁSI HIVATAL

Köznevelési Akkreditációs és

Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs

Osztály

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112.
Ügyfélszolgálat (kizárólag személyesen):
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: +36 1 374-2135
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Bankszámla: 10032000-00282637-00000000

Melléklet a 3/1980. (X. 25.) MM rendelethez

Az idegennyelv-tudás igazolására rendszeresített állami nyelvvizsgáról

A 3/1980. (X. 25.) MM rendelet 1999. december 31-én vesztette hatályát.

SorszámIdőpontVizsgák, okiratok Vizsgaeredmény-nyelvvizsga fokozat
jeles közepes elégséges
1.1.  Hazai vagy külföldi egyetemen (főiskolán) idegen nyelvből szerzett tanári (tanítói), illetve bölcsész oklevél felső felső felső felső
1.2.  A Budapesti Egyetemi Orosz Intézetben, vagy a Lenin Intézetben szerzett orosz nyelvtanári oklevél, illetve magyar fordítói oklevél felső felső közép közép
1.3. 1971. dec. 1-ig A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Külkereskedelmi Szakán, Nemzetközi Ismeretek Szakán, valamint Közlekedési Szakán, a Külgazdasági, Nemzetközi Kapcsolatok, valamint a Közlekedési és Szállítási Szakán valamely idegen nyelvből tett szigorlat vagy államvizsga felső felső közép közép
1.4. 1971. dec. 1. után A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem bármely szakán valamely idegen nyelvből tett szigorlat vagy államvizsga felső felső közép közép
1.5. 1976. jún. 1. után A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi karán valamely idegen nyelvből letett szigorlat vagy államvizsga. felső felső közép közép
1.6.  Az egyetemi és főiskolai szakfordító- és tolmácsképzés során letett államvizsga, illetve szakfordítói képesítő vizsga felső felső közép közép
1.7. 1981. után A bölcsészettudományi karok orosz, angol, német, francia, olasz, spanyol nyelv- és irodalom szakjain az I. évf. végén letett nyelvi és országismereti alapvizsga; közép közép - -
   a III. évf. végén letett nyelvi szigorlat felső felső közép közép
1.8. 1981. szept. 1. után A 104/1981. (M. K. 4.) MM utasításnak megfelelően letett záróvizsga alap alap alap alap
1.8.1 1987. júl. 1. után Felsőfokú oktatási intézményben a 13/1985. (X. 23.) MM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján tett kötelező nyelvi vizsga osztályzata alap alap - -
1.8.2. 1992. szept. 1. után a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki, üzemmérnöki szakjain tett nyelvi szigorlat közép közép alap alap
1.8.3. 1992. szept. 1. után a Budapesti Műszaki Egyetem mérnöki, üzemmérnöki szakjain tett nyelvi kollokvium alap alap - -
1.9. 1966. nov. 21. után Tanítóképző főiskola (felsőfokú tanítóképző intézet) nemzetiségi nyelvi (német, szerb-horvát, szlovén, román, szlovák) képzését elismerő, oklevélhez csatolt melléklet felső felső felső felső
1.9.1.  Óvópedagógust képző főiskolák (3 éves) nemzetiségi nyelvi (német, szlovák, román, szerb-horvát) képzését elismerő, oklevélhez csatolt melléklet. közép közép - -
1.9.2.  Tanítóképző Főiskola idegennyelvi szakkollégiumi végzettséget elismerő, oklevélhez csatolt melléklet. felső felső közép alap
2.1.1. 1979. dec. 31-ig A Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola, ill. Külkereskedelmi Főiskola Idegennyelvű Levelező Szakán valamely idegen nyelvből letett szigorlat vagy államvizsga. felső felső közép közép
2.1.2. 1979. dec. 31-ig Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola, ill. Külkereskedelmi Főiskola Áruforgalmi Szaka nappali tagozatán az első idegen nyelvből letett szigorlat. felső felső közép közép
2.1.3. 1979. dec. 31-ig Felsőfokú Külkereskedelmi Szakiskola, ill. Külkereskedelmi főiskola Áruforgalmi Szaka nappali tagozatán a második, esti tagozatán a választott idegen nyelvből letett szigorlat. közép közép - -
2.1.4. 1980. jan. 1. Külkereskedelmi Főiskola valamennyi tagozatán és szakán, valamint a másoddiplomás képzés keretében letett szigorlat felső felső közép közép
2.2.1.  Felsőfokú Pénzügyi és Számviteli Szakiskola Számviteli Szaka Külkereskedelmi ágazatának nappali tagozaton 4. félév végén letett idegen nyelvi szigorlat közép közép - -
2.2.2.  A Pénzügyi és Számviteli Főiskolán tett szigorlat osztályzata felső felső közép közép
2.3.1. 1981. szept. 1. után Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola nappali tagozatán tett nyelvi szigorlat felső felső közép közép
2.3.2. 1994. szeptember 1. A Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola nappali tagozatán tett nyelvvizsga szigorlat felső felső közép közép
2.3.3. 1994. szeptember 1. A Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola levelező és távoktatási tagozatán, valamint a másoddiplomás képzésben tett nyelvi szigorlat közép közép - -
2.4.  Rendőrtiszti Főiskola nappali tagozatán valamely idegen nyelvből tett államvizsga felső felső közép közép
2.5. 1983. január 1. után A Rendőrtiszti Főiskolán tett állami nyelvvizsga az abban foglalt minősítésnek megfelelően     
2.6.  Az Idegen Nyelvek Főiskoláján és annak jogelődjénél szerzett végbizonyítvány (a nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvány) felső felső közép közép
2.7.  A Külkereskedelmi Akadémián tett nyelvvizsga felső felső közép közép
3.1.1. 1980. előtt Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara mellett működő Idegen Nyelvek esti tanfolyamán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegennyelvű Továbbképző lektorátusán szerzett, illetőleg az Idegennyelvi Továbbképző Központ tanfolyami záróvizsgáiról kiállított végbizonyítvány, az abban foglalt minősítésnek megfelelően.     
3.1.2.  A Rendőrtiszti Főiskola kétéves idegennyelvi tanfolyamán valamely nyelvből szerzett végbizonyítvány felső felső közép közép
3.1.3.  A Zrínyi Miklós Katonai Akadémia   
   - nappali tagozatán idegen nyelvből tett államvizsga felső felső közép közép
   - idegen nyelvi tanfolyamán szerzett bizonyítvány felső felső közép közép
   - idegen nyelvi tanfolyamának első éve után tett záróvizsga alap alap alap alap
3.1.4.  A Művelődési Minisztérium, ill. jogelődei által kiállított tolmácsigazolvány. [A 4/1978. (III. 18.) OM és a 2/1980. (II. 24.) OM rendelettel módosított 3/1974. (II. 6.) MM rendelet szerint]. felső felső felső felső
3.1.5.  Az ELTE Fordító és Tolmácsképző Csoportja által kiállított fordító és tolmácsbizonyítvány felső felső felső felső
3.1.6.  1011-67-2/1951. (VIII. 11.) KM rendelet alapján szerzett fordító, tolmács, valamint fordítótolmács, a 4/1978. (III. 18.) OM és a 2/1978. (II. 24.) OM rendelettel módosított 3/1974. (II. 6.) MM rendelet alapján szerzett szakfordító, tolmács, valamint szakfordító és tolmács, a 33.119/1978. (M. K. 16.) MM intézkedés alapján szerzett fordító, illetőleg fordító és tolmács, valamint szakfordító, továbbá szakfordító és tolmács képesítés. felső felső felső felső
3.1.7.  A szakfordító és tolmácsképesítés megszerzésének feltételeiről szóló 7/1986. (VI. 26.) MM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakfordító, tolmácsképesítés (szakfordító, szakfordító-lektor, tolmács, szaktolmács és konferencia-tolmács) a 10. § (1) bekezdésének d) pontja alapján a külföldön szerzett fordító, illetőleg tolmácsképesítés felső felső felső felső
3.1.8.  A szakfordító, illetőleg tolmácsvizsgával nem rendelkező személy részére a 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. §-ának (5) bekezdése alapján kiállított szakfordítói vagy tolmácsigazolvány felső felső felső felső
3.1.9. 1990. júl. 1. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar nem tanári szakán és programtervező matematikus szakán, valamint más olyan szakán, ahol az idegen nyelv oktatása legalább hat féléven át folyik; a 13/1985. (X. 23.) MM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján tett kötelező nyelvi vizsga osztályzata szakmai nyelvi anyaggal bővített állami nyelvvizsgával egyenértékű közép közép alap alap
4.1.  Valamely külföldi közép- vagy felsőoktatási intézményben szerzett végzettséget igazoló bizonyítvány vagy oklevél, az illető oktatási intézmény oktatási nyelve szempontjából felső felső felső felső
4.2.  Valamely külföldi egyetemen, főiskolán    
   - az ösztöndíjas aspiránsképzésben szerzett tudományos fokozatról szóló hivatalos igazolás, felső felső felső felső
   - levelező aspiráns képzésben szerzett tudományos fokozatról szóló hivatalos igazolás, közép közép közép közép
   - társadalom-orvostan szakorvosi vizsgáról kiadott igazolás alap alap alap alap
   az illető oktatási intézményben történt vizsgáztatás nyelve szempontjából    
4.2.1.  Külföldi egyetemen, főiskolán szerzett szakmai végzettséget tanúsító bizonyítvány vagy oklevél az illető oktatási intézmény oktatási nyelve szempontjából szakmai nyelvi anyaggal bővített állami nyelvvizsgával egyenértékű felső felső felső felső
4.3.  A moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Intézetében (IMO) az oktatási nyelven kívül idegen nyelvként tanult    
   - államvizsga felső felső közép közép
   - záróvizsga közép közép alap alap
4.3.1   A Zsdanov Egyetemen az oktatási nyelven kívül tanult idegen nyelvből tett záróvizsga közép közép közép közép
5.1   A nemzetiségi gimnáziumokban az anyanyelven szerzett érettségi bizonyítvány felső felső közép közép
5.2   Nemzetiségi gimnáziumban a nemzetiségi nyelven szerzett érettségi osztályzat felső felső közép közép
5.3 1978. jan. 1. Két tanítási nyelvű középiskolában az idegen tanítási nyelvből szerzett érettségi osztályzat felső felső közép közép
6. 1981. dec. 31-ig A 110/1964. (9) MüM utasítás 23. pontja alapján, az ágazati miniszter által kiadott külön jogszabály szerint alapfokú nyelvtanfolyamokon szerzett nyelvtudást igazoló bizonyítvány alap alap alap alap
7.   A Külügyminisztérium által szervezett tanfolyamon szerzett nyelvvizsga bizonyítvány, az abban foglalt minősítésnek megfelelően        
8.   Honvédelmi Minisztérium által szervezett tanfolyamon szerzett nyelvvizsga bizonyítvány felső felső közép közép
9.   A felsőfokú oktatási intézményekben szerzett diploma a magyar nyelv szempontjából felső felső felső felső
10.   Felsőfokú oktatási intézményekben II. évfolyamon tett szigorlat a magyar nyelv szempontjából felső felső közép közép
11.   A Nemzetközi Előkészítő Intézetben tett vizsga a magyar nyelv szempontjából közép közép alap alap
12.   A Nemzetközi Előkészítő Intézetben elvégzett 1 éves nyelvtanfolyam a magyar nyelv szempontjából alap alap alap -
13.   A Nemzetközi Előkészítő Intézetben elvégzett 2 éves nyelvtanfolyam a magyar nyelv szempontjából közép közép közép  
14. 1999. július 1. Kodolányi János Főiskola kommunikáció, valamint idegenforgalom és szálloda szakján tett nyelvi záróvizsga felső felső közép közép