I. fejezet:
Vizsgaközpont akkreditációja és működési feltételei

Vizsgaközpont létesítését a 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 8. § (1) értelmében Magyarországon bejegyzett jogi személy kérelmezheti, vagy saját fejlesztésű nyelvvizsgarendszer akkreditációjával egyidejűleg, vagy külföldi nyelvvizsgarendszer magyarországi vizsgaközpontként való működtetésére irányuló akkreditációs eljárásának keretében. Ez utóbbi esetben a kérelem kötelező melléklete a külföldi és a magyarországi jogi személy megállapodása a vizsgarendszer működtetéséről. A vizsgaközpont akkreditációjára benyújtott kérelemnek tartalmaznia kell mind a vizsgaközpontra, mind a vizsgarendszerre vonatkozó leírásokat. Külföldi vizsgarendszer magyarországi bizonyítványkiadása megegyezik a külföldi vizsgatulajdonos által folytatott gyakorlattal. A vizsgaközpontnak legalább egy vizsgahelyet kell akkreditáltatnia, vagy a vizsgaközpontban, vagy azon kívül.
A vizsgarendszer akkreditációs díját a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről 2.sz. melléklete határozza meg.

A vizsgaközpont az akkreditációs kérelmet 2 nyomtatott példányban és 2 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak (továbbiakban: Hivatal) a Kérelem vizsgaközpont akkreditációja iránt űrlap szerint az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelem kötelezően tartalmazza az akkreditációs díj befizetésének igazolását. A beadandó dokumentumok listáját az alábbi táblázat részletezi.

1. Vizsgaközpont létesítése

Feltétel Csatolandó dokumentum Kiegészítés
1. A létesítendő vizsgaközpont:
1/A alapító okirattal rendelkező oktatási intézmény,
vagy
1/B cégbejegyzéssel vagy bírósági nyilvántartásba vétellel létrejött jogi személy.
I.1/A Csatolja az alapító okirat hiteles másolatát!
vagy
I.1/B Csatolja a bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel hiteles másolatát!
 
2/A vizsgarendszere saját fejlesztésű.
2/B rendelkezik felhatalmazással a külföldi vizsgarendszer magyarországi működtetésére.
I.2/A Csatolja a nyilatkozatot arról, hogy a benyújtott vizsgarendszer saját fejlesztésű!
I.2/B Külföldi vizsgarendszer esetében csatolja a külföldi tulajdonossal kötött szerződés eredeti példányát is!
A vizsgarendszer leírása a II. fejezetnél csatolandó.
2.a) A vizsgarendszer bármilyen formában nyilvánossá vált feladatai vagy feladataiban foglalt itemek nem szerepelhetnek éles vizsgán.
2.b) Nyelvoktatási vagy nyelvi vizsgáztatási céllal publikált szövegek nem szolgálhatnak vizsgafeladatok forrásául.
3. A létesítendő vizsgaközpont
3.1. rendelkezik megfelelő számú és méretű helyiséggel
 • az ügyfélfogadásra;
 • a munkatársak zavartalan munkavégzésére;
 • a vizsgadolgozatok és egyéb dokumentáció tárolására;
3.2. rendelkezik megfelelő felszereltséggel
 • a feladatíráshoz;
 • a vizsgaanyagok biztonságos tárolásához;
 • a vizsgaszervezéshez;
 • a vizsgák lebonyolításához.
3.3. rendelkezik közönségkapcsolat tartására szolgáló infrastruktúrával; elektronikus tájékoztató felülettel; nyomtatott anyagokkal.
I.2. Mellékelje a helyiségek rövid leírását!
I.3. Mellékelje az informatikai háttér, biztonsági rendszerek és egyéb felszereltség (pl. hangtechnika) rövid leírását!
I.4. Csatolja a tájékoztatási rendszer rövid leírását, a honlap címével együtt! Csatolja a közönségkapcsolat módjainak leírását (személyes ügyfélfogadás, telefonos és e-mailes kapcsolattartás).
I.5. Csatolja a vizsgaközpont nyilatkozatát arról, hogy felelősséget vállal mind a vizsgaközpont, mind a vizsgahelyek honlapjának pontos és hiánytalan tájékoztatásáért!
I.6. Mellékelje az érdeklődők számára készült nyomtatott tájékoztató anyagokat!
I.7. Mellékelje az érdeklődők számára készült Vizsgaszabályzatot!
3.a) A vizsgaközpont a szóbeli és írásbeli vizsgák battériáit köteles a központban biztonságos körülmények között tárolni, és a vizsga előtt a R. 4. § (1) és a Belső Működési Rendben meghatározott időpontban és módon a vizsgahelyekre eljuttatni.
3.b) A vizsgadolgozatokat és az írásbeli és szóbeli feladatokat, a megírt dolgozatokat, a szóbeli vizsgák hangfelvételeit és a vizsgafejlesztéshez és lebonyolításhoz kapcsolódó minden dokumentumot a vizsgaközpont vagy a külföldi vizsgarendszer székhelye köteles 3 évig (36 hónapig) megőrizni és ellenőrzés alkalmával bemutatni.
3.c) A vizsgaközpont eleget tesz a R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltaknak, figyelembe véve a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI., valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény előírásait, annak szem előtt tartásával, hogy nem adható felmentés az adott vizsgabizonyítványban megkövetelt készségek mérése és értékelése alól.
4. A vizsgaközpont rendelkezik
4.1. felelős vezetővel;
4.2. a szükséges személyi állománnyal
 • adminisztratív feladatok ellátásához;
 • informatikai feladatok ellátásához;
 • gazdasági/pénzügyi feladatok ellátásához;
 • szóbeli vizsgáztatáshoz;
 • írásbeli vizsgák értékeléséhez;
 • teremfelügyelethez;
 • vizsgafejlesztéshez, feladatíráshoz.
4.3. működtet rutinszerű rendszert a szóbeli és írásbeli vizsgáztatók alap- és továbbképzésére.
I.8. Csatolja a személyi állomány összesített személyi adatlapját!
I.9. Mellékelje a vizsgafejlesztői személyi adatlapokat és vizsgáztatói személyi adatlapokat, a képzettséget igazoló iratok másolatát (diplomamásolat és vizsgáztatói tanúsítvány)!
I.10. Csatoljon nyilatkozatot a teremfelügyelők képzéséről!
I.11. Csatolja a teremfelügyelői útmutatót!
I.12. Ismertesse a vizsgáztatói alap- és továbbképzések rendszerét!
I.13. Csatolja a megvalósított képzések tematikáját!
4.a) Angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol nyelvből nyelvenként legalább 5, egyéb nyelvekből nyelvenként legalább 3, nyelvvizsgáztatásra alkalmas személy alkalmazását kell igazolni.
4.b) Vizsgáztató az lehet, aki megfelel a
R. 10. § (1) és (3)-ban foglaltaknak.
Szaknyelvi vizsgáztató az lehet, aki megfelel a R. 10. § (1) és (3)-ban, vagy a (4)-ben foglaltaknak.

4.c) A vizsgaközpont felelősséget vállal az oktatás és a nyelvvizsga értékelése közötti Ptk. szerinti összeférhetetlenség kizárásáért, vagyis az egyének szintjén gondoskodik arról, hogy a vizsgahelyen oktatóként alkalmazott nyelvtanárok saját, korábbi és jelenlegi tanítványaik írásbeli és szóbeli vizsgateljesítményének értékelésében ne vehessenek részt.
Összeférhetetlenség áll fenn annak a vizsgáztatónak, ill. teremfelügyelőnek az esetében, aki a vizsgázót tanította
A: egy kurzus időtartama alatt (30 tanóra – 1 tanóra=45 perc) a vizsgát megelőző egy éven belül
vagy
B: a vizsgát megelőző három hónapon belül bármilyen időtartamú kurzuson jogviszonytól és oktatási formától függetlenül
és
C: nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázónak a Ptk. szerinti hozzátartozója.


4.d) Az összeférhetetlenség kizárása érdekében 1) a vizsgaközponthoz és vizsgahelyeihez köthető munkatársak, azaz a felelős vezetők, ügyintézők, informatikusok, valamint 2) a vizsgafejlesztésben és vizsgáztatásban részt vevő szakemberek nem vizsgázhatnak a vizsgaközpont vizsgarendszerein belül. Kivétel alá esnek azok a vizsgarendszerek, amelyek máshol nem letehető vizsgákat kínálnak. Ezekben az esetekben a vizsgaközpont felelős vezetője felé a vizsgázónak bejelentési kötelezettsége van, a vizsgaközpont pedig előre kidolgozott eljárás alapján belső ellenőrzést folytathat. A vizsgaközpont köteles minderről az érintett munkatársakat tájékoztatni.
5. A vizsgaközpont biztosítja a zavartalan működést:
5.1. Rendelkezik Belső Működési Renddel (BMR), amelyben a feladatkörök, a jogosultságok folyamatok és a vis maior esetek kezelése pontosan szabályozottak, és amely megfelel a R. 3. §, 4. § és 8. §-ban foglaltaknak.
5.2. A vizsgaközpont és a létesítendő vizsgahely(ek) viszonya jól szabályozott.

6. Amennyiben a vizsgaközpont egyben vizsgahely is, megfelel a vizsgahelyekkel szemben támasztott összes követelménynek.
I.14. Csatolja a Belső Működési Rend leírását!
I.15. Csatolja a vizsgaközpont és vizsgahely(ek) közötti már meglevő megállapodást, mely rögzíti a vizsgahelynek átadott feladatokat és jogosultságokat, a folyamatok szabályozását és a vizsgahelyek ellenőrzését.
I.16. Mellékelje a vizsgahely akkreditációs kérelméhez csatolandó dokumentumokat!
5.a) A vizsgaközpont Belső Működési Rendje legalább évente frissített formában szabályozza a vizsgaközpont által át nem ruházható feladatokat. Amennyiben a vizsgaközpont a BMR-ben feltüntetett szabályozások bármelyikén változtat, a BMR frissítésének és a rex-re történő feltöltésének határideje azon vizsgaidőszak előtti 10. nap, amelyet a változtatás először érint.

5.b) A vizsgaközpont tervszerűen és dokumentáltan ellenőrzi vizsgahelyei működését és az általuk szervezett vizsgák bonyolítását. A jogszabályba ütköző vagy szakszerűtlen működésért a vizsgaközpontot terheli a felelősség.
7. Számítógépes vizsga esetén az előzőeken túl:
I.17. Mellékeljen egy dokumentumot, amelyben pontonként bemutatja
a. a vizsgáztatásra használandó informatikai rendszert;
 • a számítógépes rendszer technikai paramétereit;
 • a hálózat topológiáját, a kliens/szerver architektúrát, a saját illetve hosting rendszerben működtetett rendszert;
 • a felhasználni kívánt szoftvert, a szoftver fejlesztésével és használatával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a minőségbiztosítás legfontosabb elemeit;
 • a szoftver lehetőségeit az akkreditált nyelvvizsgarendszeren belüli (nyelvek), szintek, típusok kezelésére;
 • az elektronikus vizsgáztatásra használt szoftver egyes moduljait, valamint a definiált funkciókat (pl. központi feladattár modul, központi adminisztrációs modul, vizsgahelyszíneken használandó adminisztrációs modul, vizsgázói modul);
 • az informatikai rendszer befogadóképességét, fizikai és logikai korlátait;
 • a vizsgafeladatok elektronikus tárolásának technikai hátterét (vizsgadolgozat-tár);
 • vizsgadolgozat archiválásának rendszerét, a visszakereshetőség biztosításának módszerét a betekintés, felülvizsgálat, ellenőrzés céljából;
b. a vizsgarendszer különböző moduljaihoz és funkcióihoz (vizsgadolgozat-tár, feladatsorok vizsgázókhoz rendelése, értékelési modul, stb.) tartozó jogosultsági rendszer felépítését;
c. a rendszer fizikai (hardver, hálózati) és szoftveres biztonsági elemeit;
d. a vizsgáztatási rendszerhez kapcsolódó informatikai katasztrófa-tervet.
 
8. Számítógépes vizsgafejlesztés és vizsgáztatás esetén ismertesse:
I.18. A vizsgaesemény előtt:
a. Közvetlenül a vizsgáztatói rendszerben állítják össze a feladatsort az ott már korábban rögzített feladatok/itemek alapján, vagy a teljes feladatlapot a rendszeren kívül állítják össze valamilyen külső eszközzel (pl.: szövegszerkesztő), amelyet utána betöltenek a rendszerbe?
b. Ha külső eszközzel, akkor hol és hogyan történik az összeállított feladatsor vizsgáztatói rendszerbe történő betöltése? Hogyan biztosítják a feladatsor biztonságát a rendszerbe történő betöltésig?
c. Hogyan tárolja a vizsgaközpont a feladatsorokat felhasználás előtt és felhasználás után?
d. Hogyan rendelődik egymáshoz a vizsgázó és a feladatsor?
e. Milyen adatátviteli rendszeren keresztül jut el a feladatsor a központi rendszerből a vizsgahelyen használt számítógépes rendszerbe? Hogyan garantálható az adatátvitel biztonsága?
f. Hogyan valósul meg a vizsgázók számítógépes azonosítása (előre vagy a vizsgahelyszínen generált felhasználói nevek, jelszavak vizsgázóhoz rendelésének rendszere, egyéb azonosítási technikák használata, a személyes adatok és a belépési adatok egymáshoz rendelésének folyamata)?

I.19. A vizsgaesemény során:
g. Hogyan valósul meg a bejelentkezés (egyszerre történő kezdés/eltolt kezdés lehetőségei)?
h. Hogyan kezeli az azonosítási és egyéb technikai problémákat (jelen lévő/értesíthető technikai személyzet, informatikus, vizsgaszervező rendelkezésre állása, képesítése)?
i. Hogyan biztosított, hogy a vizsgázók a számítógépen a vizsgázói felületen kívül más alkalmazást vagy weboldalt ne érhessenek el? Ha a vizsgázók használhatnak szótárt, hogyan biztosítja a vizsgaközpont a szótárhasználat lehetőségét?

I.20. A vizsgaesemény után hogyan oldja meg a vizsgaközpont:
j. a megoldások feladatokhoz rendelését;
k. a megoldások gépi értékelését;
l. a nem gépi értékelést;
m. a végeredmény megállapítását (személyes ellenőrzés lehetősége);