III. fejezet:
Vizsgahely létesítése, helyszíneinek/termeinek bővítése, cseréje

A. Vizsgahely létesítése

Vizsgahely létesítését a 137/2008 (V. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 5. § (1) c) értelmében akkreditált vizsgaközpont kérelmezheti. Díját a 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A benyújtás módja:

A Kérelem új vizsgahely akkreditációja iránt című űrlap szerint az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelmet

 • 1 nyomtatott példányban és
 • 1 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban,
minden formátumban azonos tartalommal, a vizsgaközpont küldi meg a Hivatalnak.

A kérelem kötelezően tartalmazza annak igazolását, hogy az akkreditációs díj átutalása megtörtént.

Vizsgahely létesítése kérelmezhető, ha az adott településen a vizsgaközpont még nem rendelkezik vizsgahellyel, illetve, amennyiben a vizsgaközpont a vizsgahelyet a fővárosban, megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban kívánja létesíteni, akkor nem rendelkezik egynél több vizsgahellyel.

Feltétel Megjegyzés
1. A vizsgahely
A: alapító okirattal rendelkező oktatási intézmény, annak tagintézménye vagy telephelye
vagy
B: olyan jogi személy, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott, bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre. A jogi személy azon a településen működhet vizsgahelyként, ahol a közhiteles cégnyilvántartásban bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.
A vizsgahely akkreditációs határozatában engedélyezett termek összkapacitása vizsgaformátumonként legfeljebb 150 fő.

Külföldön csak magyar mint idegen nyelv vizsgáztatására létesülhet vizsgahely. A csatolandó dokumentumok ez esetben megegyeznek a magyarországi működéshez szükséges dokumentumokkal.
2. A vizsgahelynek megfelelő a személyi állománya, ha rendelkezik
 • felelős vezetővel és megfelelő számú munkatárssal;
 • számítógépes vizsga esetén a vizsgahely-vezető vizsgahelyenként legalább egy fő informatikai felelőst és vizsgahelyszínenként egy-egy, a vizsga informatikai lebonyolításában kiképzett teremfelügyelőt rendel.
Felelős vezető csak a cégbejegyzés alapján beazonosítható, a cég képviseletére jogosult személy, vagy a cég vezetésére jogosult személy által hivatalosan megbízott, jogviszonyban foglalkoztatott személy lehet, aki
 • a vizsgaközpontnak a vizsgahellyel történő megállapodásában nevesített, a vizsgaközpont által megbízott természetes személy,
 • más vizsgahelyen vizsgahely-vezetői funkciót nem lát el.

Oktatási intézmény esetében a vizsgaközpont vezetője által megnevezett személy.

Az írásbeli részvizsgák és a beszédértés értése vizsgarész esetében a teremfelügyelet megfelelőnek minősül, ha minden teremben van külön felügyelő és egy felügyelőre max. 30 vizsgázó (± 10%) jut. A vizsgahelyszínen legalább egy tartalék felügyelő jelenléte szükséges. A vizsgahely vezetője vagy az őt helyettesítő megbízott személy a teljes vizsgaesemény időtartama alatt elérhető, és nem lát el teremfelügyeletet.
3. A vizsgahelynek megfelelőek a tárgyi feltételei, ha rendelkezik saját épületében található, vagy bérelt, vagy rendelkezésére bocsátott egyéb épületben megfelelő számú és méretű vizsgahelyszínnel és felszereltséggel
 1. vizsgateremmel és felszereltséggel,
 2. az ügyfelek személyes fogadására is alkalmas irodában működő ügyfélszolgálattal
 3. elektronikus tájékoztató felülettel;
 4. a vizsgadolgozatok és bizonyítványok tárolására alkalmas saját páncél- vagy lemezszekrénnyel;
valamint alkalmas
 • az írásbeli részvizsgák és a beszédértés vizsgarész lebonyolítására;
 • a beszédkészség vizsgák lebonyolítására;
 • a vizsgára várakozók befogadására;
 • a beszédkészség vizsgák digitális hangrögzítésére;
 • Számítógépes vizsga esetén rendelkezik az I. fejezet 8. pontban részletezett informatikai infrastruktúrával.

Számítógépes vizsga esetén mutassa be a vizsgafolyamat adminisztratív felügyeletére használt program modult az alábbi szempontok kifejtésével:
 • a vizsgafolyamat központi szerveren való követhetősége vizsgázói / csoportos szinten önálló program modul használatával;
 • az egyszerre történő vizsgadolgozat írás biztosítása (pl. vizsgafolyamat nem kezdődhet meg egy vizsgahelyszínen, amíg a vizsgahelyszínen az összes jelen lévő vizsgázó nincs bejelentkezve);
 • a késés szabályozása;
 • a vizsgázók számára rendelkezésre álló és hátralévő idő kijelzése;
 • egyedi kizárás / felfüggesztés / folytatás kezelése;
 • csoportos felfüggesztés / folytatás;
 • a vizsga menetének adatai az alábbiakról:
  • vizsgahelyszínen jelen lévő vizsgázók azonosítási adatai,
  • a vizsga (nyelv, szint, típus) adatai a vizsgázókhoz rendelve,
  • a vizsgakezdésre és befejezésre vonatkozó dátum és időpont adatok,
  • a vizsgával összefüggő különleges események leírása (felfüggesztés, kizárás ideje, oka);
 • elektronikus napló fájlok készítésének rendje, tárolásának és visszakereshetőségének megvalósítása.
A bérleti szerződés/rendelkezésre bocsátó nyilatkozat a vizsgahelyszín minden használatba vett helyiségére terjedjen ki.

Írásbeli részvizsga és beszédértés vizsgarész vizsgáztatása céljából legalább 10 fő befogadására alkalmas tantermek akkreditálhatók. Vizsgahelyenként legfeljebb 2 db olyan 10 főnél kevesebb vizsgázó befogadására alkalmas terem is akkreditálható, amelyekben kizárólag
 1. fogyatékkal élő vizsgázó(k) vizsgája,
 2. számítógépes vizsga,
 3. kis létszámú vizsga (adott nyelvből, adott szinten a vizsgázói összlétszám nem haladja meg a terem kapacitását)
bonyolítható le.
Ez a korlátozás a számítógépes vizsgákra nem vonatkozik.

Az írásbeli részvizsgák és a beszédértés vizsgarész esetében a tanterem nagysága megfelelőnek minősül, ha
 • egy vizsgázóra legalább 3 m² terület jut (ez alól kivételt képez a beszédértés vizsgarész esetében az a nyelvi labor, ahol nem átlátszó válaszfallal ellátott egyéni munkaállomások állnak rendelkezésre),
 • és a teremben biztosítható, hogy a vizsgázók ne lássanak rá más vizsgázó vizsgalapjára, illetve monitorjára, és semmilyen módon ne tudjanak egymással kommunikálni.

Amennyiben a vizsgahely nem a saját termeiben bonyolítja le a vizsgákat, ill. nem maga rendelkezik a termek használatáról, a Kérelemhez csatolni kell
 1. az érvényes helyiségbérleti szerződést, vagy
 2. a vizsgahelyszín fenntartója által tett nyilatkozatot a vizsgán használt helyiségek rendelkezésre bocsátásáról.

Az a vizsgahely, amely 24 hónapon keresztül nem folytatott vizsgát az adott vizsgaközpont megbízásából, inaktív státuszba kerül. Kérésre az inaktív vizsgahely ismét aktivizálható.

A számítógépes vizsga lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek ellenőrzését, üzembe helyezését és üzembiztonságát a vizsgahely kiképzett személyzet bevonásával vizsgahelyszínenként a vizsga előtt ellenőrzi, és az állapotot jegyzőkönyvezi; lásd: Alapelvek számítógépes vizsgáztatás esetén.
4. A létesítendő vizsgahely vizsgatermei megközelíthetőek mozgáskorlátozott vizsgázók számára is. Akadálymentesség szempontjából akkor megfelelő a vizsgahely, ha a vizsgahely rendelkezik legalább egy akadálymentesen megközelíthető vizsgateremmel és egy mosdóval.
5. A vizsgahelyen és annak helyszínein a vizsganapokon biztosított
 • a vizsgatermek fűtése,
 • a vizsgatermek világítása,
 • a vizsgatermek zajmentessége,
 • a szaniter helyiségek hozzáférése,
 • számítógépes vizsga esetén az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állása, lásd: Alapelvek számítógépes vizsgáztatás esetén.
 
6. A vizsgahely és a vizsgaközpont megállapodása tartalmazza mind a vizsgaközpont, mind a vizsgahely kötelezettségeit és jogait. A vizsgaközpont felelősséget vállal az oktatás és a nyelvvizsga értékelése között Ptk. szerinti összeférhetetlenség kizárásáért, vagyis az egyének szintjén gondoskodik arról, hogy a vizsgahelyen oktatóként alkalmazott nyelvtanárok saját, korábbi és jelenlegi tanítványaik írásbeli és szóbeli vizsgateljesítményének értékelésében ne vehessenek részt.

Összeférhetetlenség áll fenn annak a vizsgáztatónak, ill. teremfelügyelőnek az esetében, aki a vizsgázót tanította
A: egy kurzus időtartama alatt (30 tanóra – 1 tanóra=45 perc) a vizsgát megelőző egy éven belül
vagy
B: a vizsgát megelőző három hónapon belül bármilyen időtartamú kurzuson
jogviszonytól és oktatási formától függetlenül.
és
C: nem lehet a vizsgabizottság tagja a vizsgázónak a Ptk. szerinti hozzátartozója.
7. Számítógépes vizsgáztatás esetén a megállapodás térjen ki a számítógépek biztosítására, karbantartására, szükség esetén pótlására, a szoftver beszerzésre, fejlesztésre, a teremfelügyelők és írásbeli értékelők képzésére, továbbképzésére.

Számítógépes vizsga esetén adja meg
 • a vizsgahelyszínen igénybe vett informatikai eszközök tulajdonságait,
 • a vizsgahelyszínen használt informatikai rendszer tulajdonságait,
 • biztonság tekintetében:
  • a központi rendszerrel szükséges folyamatos online kapcsolat esetén rendelkezésre álló alternatív dedikált vonal, vagy internetes kapcsolat (pl. kábeles internet mellett ADSL kapcsolat) módját,
  • a fizikai és szoftveres behatolás megakadályozását a munkaállomásokon,
  • a vizsgafolyamat alatt más alkalmazás vagy weboldal futtatásának kizárási módját.
 • A helyi informatikai és elektronikus nyelvvizsgáztatással kapcsolatos ügyviteli személyzet összetétele, szakképzettsége, rendelkezésre állása, a program használatával kapcsolatos képzésének dokumentumai.
A dokumentáció tartalma:
 • a számítógépek száma, típusa,
 • monitorok képernyőfelületének nagysága,
 • vizsgáztatás során használt beviteli eszközök (billentyűzet, egér),
 • a számítógépek elhelyezése,
 • elkülönítés egymás mellett és különösen egymás mögött,
 • szabad átjárás biztosítása,
 • a beszédértés-anyagok kihangosításra kerülnek-e, vagy fülhallgatón keresztül hallgathatók,
 • különleges igények kezelése megvalósítható-e (hallássérült/látássérült/mozgáskorlátozott),
 • a helyi hálózat topológiája,
 • a központi rendszerrel való adatkapcsolat leírása,
 • offline / online, dedikált vonalon / online interneten,
 • online kapcsolat esetén a rendelkezésre álló sávszélesség,
 • vizsgahelyszínen az informatikai rendszer rendelkezésre-állásának biztosítása,
 • az informatikai rendszer összeszerelése vizsganapokon történik-e / vizsgán kívül is használatos vizsgahelyszín esetében a vizsgáztatásra átadás folyamata,
 • tartalék (backup) rendszerek rendelkezésre állása számítógép és hálózati elemek vonatkozásban,
 • egy/néhány gép kiváltása,
 • mi történik az adatokkal, ha vizsga közben rendszerleállás történik,
 • alkalmazás szinten,
 • operációs rendszer szinten,
 • hardver meghibásodás esetén.

B. Vizsgahely bővítése

vizsgahelybővítés: az adott vizsgahelyen megnövekedett vizsgázói létszám esetén mennyiségi okból indokolt. Az adott vizsgahelyen legalább egy vizsgaidőszakban a rendelkezésre álló teremkapacitás 90%-át elérte a vizsgahelyen írásbeli és/vagy beszédértés vizsgára beosztottak száma.

A benyújtás módja:

A Kérelem vizsgahely bővítése iránt című űrlap szerint az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelmet

 • 1 nyomtatott példányban és
 • 1 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban,
minden formátumban azonos tartalommal, a vizsgaközpont küldi meg a Hivatalnak.

A helyszínbővítés iránti kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgahely minden akkreditált vizsgatermének kapacitása a Hivatal elektronikus nyilvántartásában szerepel, és a bővítésbe bevonandó vizsgahelyszín minden tekintetben megfelel a III. A. fejezetben található Feltételek lista 3., 4., 5., 6. és 7. pontjaiban foglaltaknak.

Vizsgahely további vizsgahelyszínnel történő bővítése engedélyezhető:

Feltétel Indokok
Az adott vizsgahelyen legalább egy vizsgaidőszakban az írásbeli és/vagy beszédértés vizsgára beosztott vizsgázók száma elérte a rendelkezésre álló teremkapacitás 90%-át.

A vizsgahely kapacitása legalább 25, legfeljebb 100 fővel növelhető.

A vizsgaközpont előrelátható szervezési akadályoztatása esetén, csak határozott időre.
A kérelemben jelölni kell

azt a legutolsó vizsgaidőszakot, amelyikben az adott vizsgahelyen az írásbeli és/vagy beszédértés vizsgára beosztottak száma elérte a rendelkezésre álló kapacitás 90%-át.

Számítógépes vizsga esetén a bevonandó vizsgahelyszín infrastruktúrája megfelel a III. A. 7. pontban foglaltaknak.

vizsgahelyszín-csere: ez esetben a vizsgahely egyidejűleg kéri vizsgatermek kivonását és új termek akkreditációját határozatlan időre, vagy átmeneti időre. Másik települést érintő helyszín cseréje nem lehetséges.
Vizsgahelyszín-csere akkor hagyható jóvá, ha az újonnan bevonandó termek kapacitása legfeljebb 25%-kal haladja meg a használatból kivont vizsgahelyszínek kapacitását.

Számítógépes vizsga esetén a bevonandó vizsgahelyszín infrastruktúrája megfelel a III. A. 7. pontban foglaltaknak.

A benyújtás módja:

A Kérelem vizsgahelyszín terem cseréje iránt című űrlap szerint az abban meghatározott mellékletek csatolásával. A kérelmet

 • 1 nyomtatott példányban és
 • 1 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban,
minden formátumban azonos tartalommal, a vizsgaközpont küldi meg a Hivatalnak.

A helyszíncsere iránti kérelem csak abban az esetben fogadható el, ha a vizsgahely minden akkreditált vizsgatermének kapacitása a Hivatal elektronikus nyilvántartásában szerepel, és a bevonandó vizsgahelyszín vagy termek minden tekintetben megfelelnek a III. A. fejezetben található Feltételek lista 3., 4., 5., 6. és 7. pontjaiban foglaltaknak.