IV. fejezet:
Az akkreditáció megújítása

Vizsgaközpont, vizsgarendszer, vizsganyelv és a vizsgahelyek akkreditációjának megújítására a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 12. § értelmében akkreditált vizsgaközpont jogosult. A kérelmet a vizsgaközpont az akkreditáció megújításáról szóló határozat átvételének dátumától számított 24. hónapban küldi meg a Hivatalnak.

A kérelemhez a vizsgaközpont csatolja

 1. az akkreditációját megújítandó vizsgaközpont, vizsgarendszer nevét, a megújítandó vizsganyelvek felsorolását, fokát, típusát, szakágát, az aktívként működtetni kívánt és a kivonandó vizsgahelyek felsorolását a Hivatal elektronikus nyilvántartásában (továbbiakban: rex) szereplő azonosító szám jelölésével;
 2. Nyilatkozatokat
  1. arról, hogy a rexen szereplő dokumentumok a valóságnak megfelelnek;
  2. arról, hogy a vizsgarendszer(ek)nek a rexen szereplő vizsgáztatói listája aktualizált, és a vizsgáztatók R. 8. § (2) g) pont szerinti rendszerességgel képzésben, illetve továbbképzésben részesültek;
  3. a vizsgaközpont és a megújítandó vizsgahelyek honlapján a vizsgákról szóló információ hiánytalan és korrekt.
  4. arról, hogy vizsgahelyei jogszabályszerű és a vizsgaszabályzatnak megfelelő működését tervszerűen és dokumentáltan ellenőrzi.
  5. arról, hogy külföldi vizsgaközpont magyarországi képviselete esetén aktualizálták a felhatalmazást/együttműködési megállapodást a vizsgák magyarországi lebonyolításáról és annak feltételeiről.
 3. a 12/2013 (II. 12.) EMMI rendelet 3. melléklete szerint befizetett igazgatási szolgáltatási díj átutalásnak igazolását, valamint az igazgatási szolgáltatási díj kiszámításának alapjául szolgáló adatokat táblázatban (lehetőség van a kérelem benyújtását megelőzően a 12/2013 (II. 12.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján kiszámított összeg megnevezésével számlát kérni a Hivataltól).
 4. a vizsgaközpont hatályos alapító okiratát/cégkivonatát;
 5. a fentiek mellett a rexre vizsgahelyenként a vonatkozó oldalra töltse fel a R. előírásaihoz igazított, a vizsgaközpont és vizsgahely közötti hatályos Együttműködési megállapodás mindkét fél által aláírt változatát.

A kérelmet a vizsgaközpont 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak.

Az Önértékelési Beszámolót és mellékleteit a vizsgaközpont 2 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak.

Az akkreditáció megújításának menete

  vizsgaközpont Hivatal /NYAT megjegyzés
I. Az akkreditált vizsgaközpont benyújtja az akkreditáció megújítására irányuló kérelmét, a IV. fejezet 1., 2., 3., 4. pontok szerint.
 1. A Hivatal megállapítja, hogy a dokumentáció hiánytalan-e, hiánytalan benyújtás esetében az eljárást elindítja,
 2. hiányos dokumentáció esetében (formai) hiánypótlásra szólít fel.
Ha az igazgatási szolgáltatási díj a hiánypótlásra nyitva álló határidőig sem érkezik be, akkor a kérelem elbírálása elutasítással zárul.
II.   Hiánytalan kérelem esetén a Hivatal megküldi a vizsgaközpontnak az Önértékelési Beszámolónak (ÖB) a vizsgaközpont rendszereire és vizsganyelveire aktualizált formáját, amelyet a vizsgaközpont vizsganyelvenként kitölt, és a kért egyéb dokumentumokat mellékeli. Az ÖB beküldési határideje a kézhezvételtől számított 20 nap.

Tartalmi hiánypótlás nem lehetséges. Amennyiben a vizsgaközpont hiányosan tölti ki az Önértékelési beszámolót, a NYAT és a Hivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hozza meg a döntését.
III. A vizsgaközpont megküldi a II. pontban felsorolt dokumentumokat a Hivatalnak. A NYAT / szakértők
 • vagy az akkreditáció megújítása során
 • vagy az akkreditáció lejárata előtti utolsó vizsgaidőszak során (ellenőrzés keretében) éles vizsgán

meglátogatják a vizsgaközpont aktív vizsgahelyeinek kb. 20%-át, de – ahol egynél több aktív vizsgahely van – legalább 2 és legfeljebb 10 vizsgahelyet.

A Hivatal és a NYAT a meglátogatott vizsgák alapján megállapítják, hogy a vizsgaszervezés, a vizsgák biztonságos működése, a szóbeli vizsgák értékelése megfelelő-e.
Előzetes ellenőrzésre a R. 5. § (1) d) szerint az akkreditáció megújítási időszakot megelőzően kerül sor.

A Hivatal a szóbeli vizsgák működését a vizsgákon készült hangfelvételeken keresztül is ellenőrizheti.
IV.   A NYAT azt vizsgálja, hogy a megküldött dokumentumok alapján a vizsgarendszer működése megfelel-e R. és az AK II. fejezet 1-6. pontokban foglaltaknak.
Fentiek alapján a NYAT állást foglal és összesített testületi véleményt fogalmaz meg a vizsgaközpont akkreditációjának megújíthatóságáról a kérelemben foglaltak szerint, a vizsgaközpont, a vizsgarendszerek, a vizsganyelvek tekintetében.

A Hivatal azt vizsgálja, hogy a vizsgaközpont működése megfelelő-e, vagyis
 • a vizsgaközpont és a vizsgahelyek együttműködése megfelelően dokumentált és biztonságos-e,
 • a tájékoztatás teljeskörű-e.
A NYAT a vizsgaközpont működését a Tartalmi szempontok listájában felsorolt szempontok alapján vizsgálja.

A vizsgaközpont működése nem felel meg R. és az AK II. fejezet 1-6. pontokban foglaltaknak, amennyiben a vizsgaközpont súlyos jogszabálysértést követ el, vagy súlyos szakmai hibát vét.
V.   A Hivatal dönt a kérelmezett akkreditáció megújíthatóságáról, ill. feltételeket szab az adott vizsgarendszer további működéséről. A Hivatal a megújításról szóló határozatban
 1. 24 hónapra megújítja a vizsgaközpont által kérelmezett minden vizsgarendszer, vizsganyelv és vizsgahely akkreditációját;
   
 2. 24 hónapra engedélyezi a vizsgaközpont és egyes vizsgarendszereinek, egyes vizsganyelveinek, egyes vizsgahelyeinek további működését, és egyúttal egyes rendszerek, nyelvek, szintek, vizsgahelyek további működésével kapcsolatosan feltételeket szab;
   
 3. felfüggeszti, megszünteti a vizsgaközpont és minden vizsgarendszere további működését.