Klasszikus nyelvek

A klasszikus nyelvek esetében a nyelvi készségek a következők:

  • írott szöveg értése
  • íráskészség
  • a nyelvek közötti közvetítőkészség, amely magában foglalja a nyelvi információ megértéséhez szükséges kulturális elemeket is.

Nyelvi normaismeret

A nyelvi készségek kisebb száma, a nyelvtanulás célját képező szövegek jellege, valamint a nyelvtanulás tradíciója miatt a klasszikus nyelvek esetében a nyelvi normaismeret nagyobb súllyal szerepel, mint az élő nyelvek esetében. Ennek alárendelve megjelenik a vizsgákon a nyelvi normarendszer leírásához használt terminológiai eszköztár is.

Az alapszintű nyelvtudást mérő vizsga követelményei

Egyszerű vagy egyszerűsített szövegek megértését jelenti. Alapfokon nem zárható ki ún. szerkesztett szövegek alkalmazása. Grammatikai rendszerében a vizsga kiterjed a szabályos alaktan elemeire (és természetesen a legfontosabb rendhagyó igék, segédigék használatára). Az egyszerű mondattan keretében az anyanyelvtől különböző legfontosabb igeneves szerkezeteket vizsgálja, de az összetett mondatok közül is csak azokat, amelyek az anyanyelvi kompetencia alapján is átlátható jelenségeket hordoznak.

A középfokú nyelvtudást mérő vizsga követelményei

Egyszerű, de mindenképpen eredeti szöveg értését feltételezi, amelyik nem tér el sem dialektusában, sem megformáltságában (beszélt nyelv, vulgarizmusok) a kanonizált normatív nyelvhasználattól. Ennek érdekében az alapfokú tudásszinten felül rendelkezni kell a fontosabb alaktani rendhagyóságok ismeretével is. Vizsgálja az egyszerű mondattan teljes rendszerének leggyakoribb (azaz a középfokú szöveg megértéséhez szükséges) elemeit. Ismerni kell az anyanyelvi normától eltérő fontosabb mondattani jelenségeket is. A közvetítőkészség vizsgálata keretében, annak alárendelve jelenhet meg a szöveg megértésének kulturális feltételeit mérő feladat.

A felsőfokú nyelvtudást mérő vizsga követelményei

Bármilyen, önmagában értelmezhető szöveg megértését feltételezi. Megjelenhetnek a normatív nyelvhasználattól való dialektikus és szociális eltérések, a szövegválasztás nem korlátozódik az adott nyelv klasszikus korszakainak produkcióira. A közvetítőkészségnek tükröznie kell a nyelvi megnyilvánulás kulturális hátterének pontos értését, a terminusok pontos fordítását. Önálló idegen nyelvi szövegalkotás elsősorban ezen a szinten várható el.