A VIZSGAKÖZPONT BELSŐ MŰKÖDÉSI RENDJE (BMR)
Hatályos: 2019. január 1-től

A vizsgaközpont működési feltételei a 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 8. § alapján

 1. A vizsgaközpont személyi állománya:
  Vezetőség létszáma:
  Igazgató, gazdasági vezető, szakmai vezető

  Munkatársi létszám, (adminisztratív, informatikai és szervezési személyzet)
  vizsgafejlesztők és vizsgáztatók létszáma nyelvenként:
  (különös tekintettel R. 8. § (1) előírásaira)
 2. A vizsgafejlesztés módszertana:
  Az írásbeli feladatok fejlesztésének módszere, folyamata.
  A beszédkészség- és beszédértés-feladatok fejlesztésének módszere, folyamata.

  Végez-e a vizsgaközpont utólagos korrekciót? Ha igen, milyen esetekben és hogyan történik az? Ha nem, hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy az éles vizsgán szereplő itemek nehézsége és minősége megfeleljen az AK Statisztikai elvárások c. fejezete előírásainak?
 3. Hogyan történik a vizsgáztatók képzése és éves továbbképzése?

  Melyek a vizsgáztatói státusz fenntartásának feltételei, és hogyan biztosítja a vizsgaközpont azok teljesíthetőségét?

  Milyen gyakorisággal és hogyan ellenőrzi a vizsgaközpont a vizsgáztatók értékelői és kérdező vizsgáztatói munkáját? Hogyan kapnak visszajelzést az ellenőrzés eredményéről a vizsgáztatók?

  Milyen lépesei vannak és kik a felelősei a vizsgaközpont belső eljárásának abban az esetben, ha a vizsgáztató magatartásával, vizsgavezetésével kapcsolatban panasz merül fel? Sorolja fel a vizsgáztatói státusz megszűnésének lehetséges okait.
 4. Hogyan alakítja ki és tartja karban a vizsgaközpont a vizsgáztatással kapcsolatos tájékoztató felületeit?
 5. Hogyan és milyen gyakorisággal tervezi a vizsgaközpont a vizsgarendszereiben akkreditált nyelvek vizsgáinak szervezését (különös tekintettel R. 8. §-ának (2) a) pontjára)?
 6. Mi a vizsgára történő jelentkezés rendje? Hol és milyen határidőkkel jelentkezik a vizsgázó a vizsgára?
  Hogyan és a vizsga előtt mennyi idővel kap értesítést a vizsgázó a vizsgára történő beosztásról?
 7. Hogyan biztosítja a vizsgaközpont (külső vizsgáztatás esetében a vizsgahelyen) a jogszabályban előírt megfelelő körülményeket a fogyatékkal élők számára (pl. akadálymentesítés mozgáskorlátozottak számára, speciális vizsgakörülmények biztosítása gyengén látók, hallássérültek, diszlexiások, diszgráfiások, egyéb fogyatékkal élők számára) annak figyelembe vételével, hogy a nyelvtudást minden esetben teljes körűen kell mérnie?
 8. Az írásbeli vizsgák és a beszédértés vizsgák szervezése és értékelése során (ahol releváns, ott külön leírandók a számítógépes vizsgaformátumra vonatkozó válaszok):

  Hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy egy éven belül egy készség mérésére irányuló feladat változatlan formában ne forduljon elő?

  Hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy ugyanazt a vizsgaanyagot a különböző vizsgahelyeken azonos időben oldják meg a vizsgázók? Ha szükség van zsilipelésre, azt hogyan szervezi meg a vizsgaközpont?

  Hol és hogyan történik a vizsgaközpont által az írásbeli vizsga feladatlapjainak az írásbeli vizsga napján történő megküldése, a papíralapú, illetve elektronikus vizsgaanyagok tárolása, és a vizsga napján a vizsgaanyagot tartalmazó zárt borítékok felbontása, valamint ennek jegyzőkönyvezése?

  Mikor és hogyan jutnak el a beszédértés vizsgarész feladatlapjai és hanganyagai a vizsgahelyre? A vizsgahelyen hogyan biztosítják ezen anyagok biztonságát, mikor és hol történik felbontásuk és sértetlenségük jegyzőkönyvezése?

  Mellékelje a teremfelügyelők számára összeállított lebonyolítási forgatókönyveket (AK I/1. I/11.)!

  Az írásbeli és a beszédértés vizsgarészek befejezése után hogyan biztosítják a vizsgaanyagok biztonságát? Mikor és hogyan kerülnek vissza azok a vizsgaközpontba?

  Hol (vizsgaközpontban vagy vizsgahelyen) és milyen körülmények között történik a papíralapú, illetve elektronikusan rögzített írásbeli és beszédértés vizsgadolgozatok értékelése?
  Hogyan valósítja meg a vizsgaközpont a kettős értékelést a papíralapú, illetve elektronikusan rögzített vizsgaanyagok tekintetében az az objektív és a szubjektív értékelésű feladatok esetén?

  Hol (a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen) és milyen hosszú ideig őrzik az értékelt dolgozatokat?
  Ki férhet hozzá?

  Számítógépes vizsga szervezése esetén továbbá:
  1. Mutassa be a helyi számítógépen futtatható telepített alkalmazást / böngészőből elérhető Web-alapú applikációt.
  2. A program részleteinek bemutatása során az alábbi szempontok alapján, képernyő-mentésekkel együtt mutassa be a modult a következő szempontok mentén:
   • a felhasználói felület elemei (kép és funkció leírása)
    • olvashatóság (betűnagyság, információ-sűrűség, kontraszt),
    • kezelhetőség (egér, billentyűzet, érintőképernyő),
    • navigálás (léptetés előre/hátra, ugrás feladatra),
    • ékezetek és különleges karakterek megjelenítése, rögzítése,
   • beszédértés feladatoknál hangszóró / fejhallgató használati lehetőség,
   • online segítségnyújtás biztosítása a vizsgafolyamat során,
   • fogyatékos vizsgázók támogatása (nagyítás, felolvasás),
   • feladatok és megoldások rögzítésének vizuális elválása,
   • vizsgázó azonosító adatainak kijelzése a vizsgafolyamat során folyamatosan a képernyő egy részén (elektronikus anyakönyv szám feltüntetésével),
   • a vizsgára rendelkezésre álló / hátralévő idő kijelzése,
   • a vizsgadolgozatok véglegesítésével kapcsolatos információk.
  3. Mikor és hogyan történik a vizsgaanyagokhoz való hozzáférés engedélyezése és annak lezárása a vizsgahely munkatársai illetve a vizsgázók számára?
  4. Hogyan biztosított, hogy a vizsgázók csak a vizsga helyszínén és a vizsga időintervalluma alatt férhessenek hozzá a feladatlapokhoz, hanganyagokhoz, és adhassanak meg válaszokat?
  5. A vizsgázó által bevitt adatok tárolásával kapcsolatos folyamatok ismertetése során térjen ki a következőkre:
   • a tárolás munkaállomáson helyben és/vagy szerverre történik
   • a tárolás jellege:
    • azonnali tárolás: billentyűzet leütés szintjén / feladat szinten / egyéb pl. oldal szinten,
    • vizsgázó által kezdeményezett mentés,
    • automatikus mentés gyakorisága különböző feladattípusoknál, manuális mentés lehetősége,
   • az adatok tárolásának módszere
    • titkosított adattárolás,
    • tömörítés,
    • digitális lenyomatok használata,
   • vizsgázó részére átadandó digitális v. papír alapú másolat átadásának folyamata.
  6. Milyen szabályok biztosítják a vizsga zavartalan, biztonságos és felhasználóbarát lebonyolítását? (tartalék eszközök, informatikus jelenléte, a vizsgázók tájékoztatása, az eszközök és a számítógépes felület kipróbálása és beállítása, papíron való jegyzetelés szabályai stb.) Mellékelje az elektronikus vizsga lebonyolítási forgatókönyveit.
  7. Mellékelje az elektronikus vizsgáztatásra szolgáló rendszernek a vizsgázók, vizsgáztatók, adminisztrációs feladatot végző személyek, teremfelügyelők számára készített felhasználói tájékoztatóit, amelyek tartalmazzák a vis maior események fellépése során követendő szabályokat.
 9. A beszédkészség vizsgák szervezése és értékelése során:

  Hogyan alakítja ki a vizsgaközpont az R. 4. § (1)-ben foglaltak alapján működő vizsgabizottságot?

  Gondoskodik-e a vizsgaközpont arról, hogy a vizsgáztatók rendszeresen más vizsgáztatóval kerüljenek párba, és ne ugyanazon a vizsgahelyen vizsgáztassanak? Ha igen, hogyan?

  Hogyan gondoskodik a Ptk szerinti összeférhetetlenség és az egyéb összeférhetetlenségek kizárásáról?

  Mikor és hogyan juttatja el a vizsgaközpont a beszédkészség vizsga battériáit a vizsgahelyre; hogyan tárolja azokat a vizsgahely, kinek van hozzáférése azokhoz; a vizsga után mikor és hogyan kerülnek vissza a battériák a vizsgaközpontba?

  Milyen szabályokat alkalmaznak a battériák és az egyes feladatsorok összeállítására, azok ismétlődésére, ill. a feladatok cseréjére? Hogyan dokumentálják az egyes vizsgázók által megoldott feladatokat / rögzítik azok azonosítóit?

  Páros vizsgák esetén milyen szabályokat alkalmaznak a vizsgázópárok kialakítására és a páratlan számú vizsgázók vizsgáztatására?

  Ha a vizsgázóknak van lehetőségük felkészülésre, hol és hogyan történik az, és hogyan biztosítják a felkészülésre megengedett idő betartását?

  Ha szükség van zsilipelésre, azt hogyan szervezi meg a vizsgaközpont?

  Hogyan valósul meg a kettős értékelés?

  Hogyan oldják meg a R. 4. § (1a) szerint a hangfelvétel-készítést a beszédkészség nyelvvizsgákról?
  Hogyan tájékoztatják róla a vizsgázókat és kérik beleegyezésüket? Milyen szabályok vonatkoznak az elkészült hangfelvételek kezelésére, szállítására és tárolására?
 10. Milyen óvintézkedéseket tesz a vizsgaközpont a vizsgacsalások, bérvizsgák kiküszöbölésére?

  Milyen szabályokat alkalmaznak a teremfelügyelők az írásbeli és a beszédértés vizsgák lebonyolítása során a visszaélések megakadályozására (a személyazonosság ellenőrzése, egy vizsgázóra eső hely, az ülésrend kialakítása, teremfelügyelők száma, szabályok és szankciók ismertetése, segédanyagok megfelelőségének ellenőrzése, vizsgaidő betartása, a vizsgaterem elhagyásának szabályai a vizsga során, dolgozatok és feladatlapok összeszedése stb.)?

  Milyen szankciókat alkalmaz a vizsgaközpont a tettenért vizsgacsalás, bérvizsga esetén?
  (lásd R. 8. § (2) h) pont)?

  Milyen szankciókat alkalmaz a vizsgaközpont a helytelenül (etikátlanul) eljáró munkatárssal szemben?
 11. Az eredmény közlése, a megtekintés és felülvizsgálat szabályozása:
  Milyen formában közli a vizsgaközpont (vizsgahely?) az eredményt a vizsgázóval a vizsgát követő legkésőbb 30. napon?

  Hol (a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen) biztosítja a vizsgaközpont a vizsgázók számára az értékelt vizsgafeladatok megtekintését és a szóbeli hangfelvételek meghallgatását? Milyen szabályozás szerint szervezik a megtekintést ill. a meghallgatást?

  Amennyiben a vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel él a vizsgadolgozat vagy szóbeli teljesítménye értékelésével kapcsolatban, hogyan kezeli ezt a vizsgaközpont? Mi a felülvizsgálat menetrendje?

  Amennyiben a vizsgázó számszaki hibára vagy jogszabály-sértésre hivatkozva él felülvizsgálati kérelemmel, milyen eljárást követ a vizsgaközpont?
 12. Az elektronikus anyakönyvek vezetésének területén:
  A vizsgaközpontban hány személy fér hozzá az elektronikus anyakönyvekhez?

  Amennyiben a vizsgaközpont vizsgahelyeken is szervez vizsgát, a vizsgahely maga viszi-e fel az adatokat az elektronikus anyakönyvi felületre?

  Hogyan gondoskodik a vizsgaközpont arról, hogy az elektronikus anyakönyvek hiteles, hibátlan és minden szempontból helytálló adatokkal legyenek feltöltve?
 13. A vizsgaközpont és a vizsgahelyek közötti munkamegosztásról milyen megállapodás/szerződés van érvényben? Mellékelje a megállapodás/ szerződés egy mintapéldányát!

  Hogyan tervezi meg, és hogyan dokumentálja a vizsgaközpont a vizsgahelyek működésének szisztematikus ellenőrzését?

  Hogyan történik a teremfelügyelők képzése és eligazítása?
 14. Hogyan kezeli a vizsgaközpont a vis maior eseteket?
  Részletezze a váratlanul előadódó helyzetek szabályozását az alábbi négy kategória szerint:
  1. általános, nem csupán a vizsgaközpontot érintő (pl. bombariadó, tüntetés, szélsőséges időjárás, áramszünet stb.);
  2. a vizsgaanyaggal kapcsolatos (pl. megírandó, vagy megírt vizsgadolgozatok teljes, vagy részleges sérülése, hiánya, késése; vizsga során előforduló fizikai akadályok, számítógép, vagy CD hibák stb.);
  3. a vizsgázóval vagy vizsgáztatóval kapcsolatos (pl. vizsgázó, vizsgáztató, teremfelügyelő egyéni vis maiorból adódó késése, távolléte, vizsga alatti rosszulléte stb.);
  4. a vizsgahelyszínekkel kapcsolatos (pl. vizsga megkezdésekor, ill. vizsga során előálló) technikai problémák.
 15. Hogyan gyűjt a vizsgaközpont visszajelzéseket a vizsgázóktól, a vizsgáztatóktól és a vizsgák lebonyolításában részt vevőktől?

A vizsgaközpont Belső Működési Rendje a mindenkor érvényes Akkreditációs Kézikönyv változásait figyelembe véve legalább évente frissítendő. Amennyiben a vizsgaközpont a BMR-ben feltüntetett szabályozások bármelyikén változtat, a BMR frissítésének és a rex-re történő feltöltésének határideje azon vizsgaidőszak előtti 10. nap, amelyet a változtatás először érint.