Az itt közölt űrlapot a Hivatal az adott vizsgaközpont akkreditáció-megújítási kérelmében foglaltak és a kérelmező vizsgarendszereinek és vizsgáztatott nyelveinek vizsgázói létszámai alapján testre szabva küldi meg a vizsgaközpontnak.

A nyelvvizsgaközpontra vonatkozó 1-7. kérdést, továbbá a vizsgarendszerekre és nyelvekre külön-külön vonatkozó kérdések közül az 1., 2. és a 4. kérdést valamennyi vizsgaközpontnak meg kell válaszolnia. A többi ponthoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentáció pontos részleteit a testreszabott Önértékelési beszámoló fogja meghatározni.


Önértékelési beszámoló

A válaszokat, amennyiben nincs megjelölve külön melléklet, ezen az űrlapon kell megadni.
A mellékleteket mind az elektronikus, mind a papírformájú beadvány esetében a megadott standardizált mellékletnevekkel kell ellátni, és külön csatolva benyújtani. Több nyelv esetében csak az azonos nyelvhez tartozó mellékletek kerülhetnek egy kötetbe illetve egy CD-re.

A vizsgaközpont neve: ........................................................

Vizsgált időszak: ....../.... – ....../.... (év/hó – év/hó)

A NYELVVIZSGAKÖZPONTRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A táblázat kitöltése során kérjük válaszait tömören és lényegre törően fogalmazza meg.

 1. TÁJÉKOZTATÁS
  1. Milyen tájékoztató formákat használ a vizsgaközpont?
  2. Hogyan fejlesztette tájékoztató felületeit a vizsgaközpont az elmúlt két év során?
  3. Milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a vizsgákról hiánytalan és korrekt információ jelenjen meg a vizsgahelyek honlapjain? Hogyan ellenőrzi ezeket a tartalmakat?
 
 1. ELLENŐRZÉS
  1. Mellékelje áttekinthető, táblázatos formában a vizsgaközpontnak a vizsgahelyek ellenőrzésére készült éves tervét a ........ évre vonatkozóan.
   A melléklet neve: 1_02_ELLENORZES_„VKP”
  2. Fejtse ki röviden, hogyan valósult meg az ellenőrzés! Milyen általános tapasztalatokat vont le a vizsgaközpont?
  3. Milyen intézkedéseket tett a vizsgaközpont az ellenőrzések nyomán?
 
 1. MEGTEKINTÉS
  1. Milyen százalékos arányban jelentkeznek a vizsgázók megtekintésre? Történt-e változás az arányokban?
  2. A vizsgadolgozatok megtekintéséről milyen tapasztalatok alakultak ki?
  3. Előfordult-e szabálytalanság a megtekintések során? Ha igen, hogyan kezelte a helyzetet a vizsgaközpont?
 
 1. ÚJRAÉRTÉKELÉS
  1. A vizsgált időszakban milyen százalékos arányban kérték a vizsgázók egy-egy vizsgarész újraértékelését?
  2. Az újraértékelés során hogyan változott az első két értékelő által adott pontszám lefelé vagy fölfelé a harmadik értékelésben?
 
 1. VIZSGACSALÁS
  1. Éves bontásban hány esetben és milyen okból jegyzőkönyveztek vizsgán történt visszaélést (engedély nélküli eszköz-használat, információ-csere, személycsere stb.)?
  2. Vezetett-e be a vizsgaközpont bármilyen új intézkedést a visszaélések kiküszöbölésére? Ha igen, ismertesse ezeket.
 
 1. KÉPZÉSEK

  A képzések formája lehet: önálló vagy csoportos, online vagy személyes.
  Az ismertetésből ki kell derülnie az egyes képzések céljának és tematikájuk főbb pontjainak.


  1. A központ vizsgarendszerenként vagy nyelvenként szervezi a (tovább)képzéseket?
  2. Foglalja össze táblázatos formában a vizsgált időszakban szervezett alap- és továbbképzéseket, és adja meg a képzések formáját, tematikáját, továbbá a részt vevők körét és létszámát.
   A melléklet neve: 1_06_KEPZESEK_„VKP”
  3. Milyen tapasztalatokat vontak le a fenti képzésekből? (szervezési nehézségek, részvétel, hasznosság)
 
 1. VIZSGÁZTATÓK
  1. Hogyan alakult az aktív vizsgáztatók létszáma a vizsgált időszakban rendszerenként?
  2. Hogyan biztosítja a vizsgaközpont az ún. kis nyelvek (évi max. 100 vizsgázó) szükséges vizsgáztatói létszámát?
  3. Hogyan ellenőrzi a vizsgaközpont a vizsgáztatók értékelői és kérdező vizsgáztatói munkáját, és hogyan ad arról visszajelzést?
 


A VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGARENDSZERE(I) MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

 1. VIZSGAFEJLESZTÉSEK, ALAPDOKUMENTUMOK

  Itt minden, a vizsgák tartalmát, szervezését, lebonyolítását, értékelését stb. érintő, a vizsgált időszakban történt változtatást kérünk röviden ismertetni.


  1. Mely rendszerének/rendszereinek mely részeit érintették?
  2. A fejlesztés(ek) lényege?
  3. A fejlesztés(ek) eredményei, tapasztalatok
  4. Frissítette a vizsgaközpont az alapdokumentumait a vizsgált időszakban történt módosításokkal? Sorolja fel, mely dokumentumban hol és milyen változtatások történtek.
 
 1. A VIZSGAKÖZPONT ÉS A VIZSGAHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, A VIZSGÁK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA
  1. Ismertesse röviden, milyen változások történtek a vizsgahelyekkel történő együttműködésben a vizsgált időszak során.
  2. Ismertesse röviden, milyen változások történtek a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a vizsgált időszak során.
  3. Frissítette a vizsgaközpont az alapdokumentumait a vizsgált időszakban az a. és b. részben feltüntetett változásokkal? Sorolja fel, mely dokumentumban hol és milyen változtatások történtek.
 


AZ EGYES VIZSGARENDSZEREKRE ÉS NYELVEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

.............................. vizsgarendszer, .................... nyelv

 1. A VIZSGA MŰKÖDTETÉSE

  A beazonosíthatóság követelménye azt jelenti, hogy olyan kódolást kell a számításokban és elemzésekben alkalmazni, ami egy külső értékelő/szakértő számára is érthető és követhető – vagyis a számításokban és elemzésekben a konkrét itemek/feladatok/feladatsorok könnyen felismerhetőek. Hasonlóképpen érthető és követhető kódolással kell jelölni az egyes értékelő párokat.
  A mellékletnek tartalmaznia kell az AK Folyamatszerű követelmények c. részében az éles vizsga-feladatsorokra előírt valamennyi statisztikai számítást (ahol releváns), azok szöveges elemzéseit és a levont tanulságok leírását.
  Amennyiben az éles vizsgán felhasznált feladatok probabilisztikus módszerek használata alapján készített feladatbankból lettek kiválasztva, a mellékletnek tartalmaznia kell az eredményhirdetéshez használt adatok alapján számolt illeszkedési mutatókat.
  Az éles vizsga-feladatsorokat nem kell itt benyújtani, mert azokat a 6. ponthoz tartozó melléklet fogja tartalmazni.


 2. Az alábbiakban kért számításokban, elemzésekben és nyilatkozatokban minden itemnek, feladatsornak és értékelő vizsgáztatónak jól beazonosíthatónak, valamint az alkalmazott statisztikai és kvalitatív eljárás(ok) menetének közérthetőnek és relevánsnak kell lennie. A tételes, részletes elemzéseket külön dokumentumként csatolja. Külföldi vizsgaközpontok esetében a magyarországi vizsgaeseményeken keletkezett adatokat, számításokat, elemzéseket és értelmezésüket kell benyújtani.
3.A
Ismertesse az éles vizsgaeredmények kvalitatív elemzését és az utólagos elemzések során levont tanulságokat.
Csatoljon nyilatkozatot arról, hogy hol és hány fővel történt az éles vizsgán felhasznált feladatsorok kipróbálása, vagy mely korábbi vizsgaidőszak feladatsorai kerültek újbóli felhasználásra.
A kiválasztott vizsgaidőszak(ok): ..............................
A melléklet(ek) neve(i):
2_03_MUKODES_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”
3.B
Ismertesse az éles vizsgaeredmények statisztikai és kvalitatív elemzését és az utólagos elemzések során levont tanulságokat. Ismertesse továbbá a szubjektív értékelésű készségek vizsgáztatóira vonatkozó minőségbiztosítási eljárásokat. Adjon részletes áttekintést a megbízhatósági együtthatók és az egyéb statisztikai elemzések során nyert tanulságokról, következtetésekről és azok következményeiről.
Csatoljon nyilatkozatot arról, hogy hol és hány fővel történt az éles vizsgán felhasznált feladatsorok kipróbálása, vagy mely korábbi vizsgaidőszak feladatsorai kerültek újbóli felhasználásra.
A kiválasztott vizsgaidőszak(ok): ..............................
A melléklet(ek) neve(i):
2_03_MUKODES_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”
 
 1. VIZSGAVARIÁNSOK

  Valamennyi vizsgarendszer és nyelv vizsgavariánsait egyetlen mellékletben kell bemutatni. Célszerű erre a célra Excel fájlt alkalmazni, és a különböző vizsgarendszereket és nyelveiket különböző fülek alatt szerepeltetni.
  A nyilvántartás alapján a NYAK/NYAT szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhet.


 2. A vizsgavariánsok ellenőrzéséhez minden mért szintre nyújtsa be a vizsgált kétéves időszakhoz tartozó, a BMR VIII. pontjának első kérdése értelmében készült nyilvántartását a felhasznált írásban teljesített feladatokról.
  A melléklet neve: 2_04_VIZSGAVARIANSOK_„VKP”
 
 1. BESZÉDKÉSZSÉG FELADATOK
  Ismertesse, miként tett eleget az AK A beszédkészség feladatok felhasználásának előírásai c. részében foglalt előírásnak miszerint:
  „A felhasznált beszédkészség vizsgafeladatok feladattípusonként legalább 20%-át évente ki kell cserélni, kivéve abban az esetben, ha egy adott éven belül minden vizsgaalkalommal más feladatkészlettel vizsgáztatnak.” Tételesen ismertesse, hogy a szóban teljesített feladatok hogyan módosultak az elmúlt 2 évben.
  A melléklet(ek) neve(i):
  2_05_BESZEDK_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”
 
 1. SZINTILLESZTÉS

  A beadványnak nem általános leírást kell tartalmaznia, hanem a vizsgaközpont által kiválasztott vizsgaidőszakra, az ÖB-ben megjelölt szintre vonatkozó konkrét eljárások ismertetését, ehhez lásd az AK A nyelvvizsga szintjeinek illesztése a KER-hez c. dokumentuma már működő vizsgarendszerekre vonatkozó releváns előírásait.


 2. Ismertesse legalább kettő, legfeljebb öt oldalas összefoglalás formájában a vizsgált kétéves periódus kiválasztott vizsgaidőszakára vonatkozólag a KER-hez történő szintillesztés eljárásait. Térjen ki a familiarizáció, a specifikáció, a standardizálás és a belső empirikus validálás szakaszaira, figyelembe véve az AK által előírt létszámokat.
  A kiválasztott szint): ..............................
  A melléklet neve:
  2_06_SZINTILL_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”
 
7-8. TARTALMI ÉRVÉNYESSÉG ÉS ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK
A feladatsorok tartalmi érvényességének elbírálásához az alábbi vizsgaidőszakokhoz és anyakönyvekhez tartozó valamennyi feladatsort kérjük benyújtani, értékelésükkel együtt. A csomag tartalmazza a megjelölt vizsgaidőponthoz tartozó feladatlapot, válaszlapot (ha az különálló tétel), a megoldókulcsokat, a javítási útmutatót, az értékelést, a végső eredmény kialakítási módjának leírását az adott dolgozatra vonatkozóan, a hanganyagokat és átiratukat, a felhasznált szövegek pontos forrásmegjelölését, továbbá a beszédkészség feladatok vizsgázói és vizsgáztatói példányait és hangfelvételeit.
A melléklet(ek) neve(i):
2_07_TART_ERV_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”
 
 1. KIS LÉTSZÁMÚ NYELVEK
  Foglalja össze maximum egy oldalban a vizsgált kétéves időszakban szervezett vizsgák tapasztalatait (a feladatok fejlesztése, vizsgázói létszámok, a vizsgák sikeressége stb.).
  Ismertesse, hogyan biztosították, hogy a kis vizsgázói, vizsgáztatói és fejlesztői létszámok ellenére is a többi nyelvvel azonos standardok szerint, az előírásoknak megfelelően működjenek a vizsgák.
  A melléklet(ek) neve(i):
  2_09_KISNYELVEK_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”