I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

A vizsgaközpont Belső Működési Rendje
Hatályos: 2020. január 1-től

A vizsgaközpont Belső Működési Rendje (továbbiakban: BMR) részletesen kifejti a vizsgaközpont működési feltételeit a 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 8. § alapján az alábbi pontokban megfogalmazott kérdések megválaszolásával, illetve dokumentumok mellékelésével:

 1. A vizsgaközpont személyi állománya:

  Mekkora a vezetőség létszáma (igazgató, gazdasági vezető, szakmai vezető)?

  Mekkora a munkatársi létszám (adminisztratív, informatikai és szervezési személyzet)?

  Mekkora a vizsgafejlesztők és vizsgáztatók létszáma nyelvenként (különös tekintettel a R. 8. § (1) előírásaira)?

 2. A vizsgafejlesztés módszertana:

  Mi az írásbeli feladatok fejlesztésének módszere, folyamata?

  Mi a beszédkészség- és beszédértés-feladatok fejlesztésének módszere, folyamata?

  Végez-e a vizsgaközpont utólagos korrekciót? Ha igen, milyen esetekben és hogyan történik az? Ha nem, hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy az éles vizsgán szereplő itemek nehézsége és minősége megfeleljen az AK Statisztikai elvárások c. fejezete előírásainak?

 3. Hogyan történik a vizsgáztatók képzése és éves továbbképzése?

  Melyek a vizsgáztatói státusz fenntartásának feltételei, és hogyan biztosítja a vizsgaközpont ezek teljesíthetőségét?

  Milyen gyakorisággal és hogyan ellenőrzi a vizsgaközpont a vizsgáztatók értékelői és kérdező vizsgáztatói munkáját? Hogyan kapnak visszajelzést az ellenőrzés eredményéről a vizsgáztatók?

  Milyen lépesei vannak és kik a felelősei a vizsgaközpont belső eljárásának abban az esetben, ha a vizsgáztató magatartásával, vizsgavezetésével kapcsolatban panasz merül fel? Melyek a vizsgáztatói státusz megszűnésének lehetséges okai?

 4. Hogyan alakítja ki és tartja karban a vizsgaközpont a vizsgáztatással kapcsolatos tájékoztató felületeit?

 5. Hogyan és milyen gyakorisággal tervezi a vizsgaközpont a vizsgarendszereiben akkreditált nyelvek vizsgáinak szervezését (különös tekintettel a R. 8. §-ának (2) a) pontjára)?

 6. Mi a vizsgára történő jelentkezés rendje?

  Hol és milyen határidőkkel jelentkezik a vizsgázó a vizsgára?

  Hogyan és a vizsga előtt mennyi idővel kap értesítést a vizsgázó a vizsgára történő beosztásról?

 7. Hogyan biztosítja a vizsgaközpont (külső vizsgáztatás esetében a vizsgahelyen) a jogszabályban előírt megfelelő körülményeket a fogyatékkal élők számára (pl. akadálymentesítés mozgáskorlátozottak számára, speciális vizsgakörülmények biztosítása gyengén látók, hallássérültek, diszlexiások, diszgráfiások, egyéb fogyatékkal élők számára) annak figyelembevételével, hogy a nyelvtudást minden esetben teljeskörűen kell mérnie?

 8. Az írásbeli vizsgák és a beszédértés-vizsgák szervezése és értékelése során (ahol releváns, ott külön kifejtendők a számítógépes vizsgaformátumra vonatkozó válaszok):

  Hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy egy éven belül egy adott készség mérésére irányuló feladat változatlan formában ne forduljon elő?

  Hogyan biztosítja a vizsgaközpont, hogy ugyanazt a vizsgaanyagot a különböző vizsgahelyeken azonos időben oldják meg a vizsgázók? Ha szükség van zsilipelésre, azt hogyan szervezi meg a vizsgaközpont?

  Hol és hogyan történik a vizsgaközpont által az írásbeli vizsga feladatlapjainak az írásbeli vizsga napján történő megküldése, a papíralapú, illetve elektronikus vizsgaanyagok tárolása és a vizsga napján a vizsgaanyagot tartalmazó zárt borítékok felbontása, valamint ennek jegyzőkönyvezése?

  Mikor és hogyan jutnak el a beszédértés vizsgarész feladatlapjai és hanganyagai a vizsgahelyre? A vizsgahelyen hogyan biztosítják ezen anyagok biztonságát, mikor és hol történik felbontásuk és sértetlenségük jegyzőkönyvezése?

  Mellékelje a teremfelügyelők számára összeállított lebonyolítási forgatókönyveket!

  Az írásbeli és a beszédértés vizsgarészek befejezése után hogyan biztosítják a vizsgaanyagok biztonságát? Mikor és hogyan kerülnek vissza azok a vizsgaközpontba?

  Hol (a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen) és milyen körülmények között történik a papíralapú, illetve elektronikusan rögzített írásbeli és beszédértés vizsgadolgozatok értékelése?

  Hogyan valósítja meg a vizsgaközpont a kettős értékelést a papíralapú, illetve elektronikusan rögzített vizsgaanyagok tekintetében az objektív és a szubjektív értékelésű feladatok esetén?

  Hol (a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen) és milyen hosszú ideig őrzik az értékelt dolgozatokat?

  Ki férhet hozzá az értékelt dolgozatokhoz?

  Számítógépes vizsga szervezése esetén továbbá:

  1. Milyen telepített alkalmazás/böngészőből elérhető Web-alapú applikáció futtatható a helyi számítógépen?
  2. Melyek a program részletes jellemzői képernyőmentésekkel együtt bemutatva a modult az alábbi szempontok alapján?
   • a felhasználói felület elemei (kép és funkció leírása): olvashatóság (betűnagyság, információ-sűrűség, kontraszt), kezelhetőség (egér, billentyűzet, érintőképernyő), navigálás (léptetés előre/hátra, ugrás feladatra), ékezetek és különleges karakterek megjelenítése, rögzítése;
   • beszédértés feladatoknál hangszóró/fejhallgató használati lehetőség;
   • online segítségnyújtás biztosítása a vizsgafolyamat során;
   • fogyatékkal élő vizsgázók támogatása (nagyítás, felolvasás);
   • feladatok és megoldások rögzítésének vizuális elválása;
   • vizsgázó azonosító adatainak kijelzése a vizsgafolyamat során folyamatosan a képernyő egy részén (elektronikus anyakönyvszám feltüntetésével);
   • a vizsgára rendelkezésre álló / hátralévő idő kijelzése;
   • a vizsgadolgozatok véglegesítésével kapcsolatos információk.
  3. Mikor és hogyan történik a vizsgaanyagokhoz való hozzáférés engedélyezése és lezárása a vizsgahely munkatársai, illetve a vizsgázók számára?
  4. Hogyan biztosított, hogy a vizsgázók csak a vizsga helyszínén és a vizsga időtartama alatt férhessenek hozzá a feladatlapokhoz, hanganyagokhoz, és adhassanak meg válaszokat?
  5. Milyen folyamatokat alkalmaznak a vizsgázó által bevitt adatok tárolásával kapcsolatosan?
   • a tárolás munkaállomáson helyben és/vagy szerverre történik-e;
   • a tárolás jellege: (1) azonnali tárolás: billentyűzet leütés szintjén / feladat szinten / egyéb (pl. oldal) szinten; (2) vizsgázó által kezdeményezett mentés; (3) automatikus mentés gyakorisága különböző feladattípusoknál, manuális mentés lehetősége;
   • az adatok tárolásának módszere: titkosított adattárolás, tömörítés, digitális lenyomatok használata;
   • vizsgázó részére átadandó digitális vagy papír alapú másolat átadásának folyamata.
  6. Milyen szabályok biztosítják a vizsga zavartalan, biztonságos és felhasználóbarát lebonyolítását? (tartalék eszközök, informatikus jelenléte, a vizsgázók tájékoztatása, az eszközök és a számítógépes felület kipróbálása és beállítása, papíron való jegyzetelés szabályai stb.) Mellékelje az elektronikus vizsga lebonyolítási forgatókönyveit!
  7. Mellékelje az elektronikus vizsgáztatásra szolgáló rendszernek a vizsgázók, vizsgáztatók, adminisztrációs feladatot végző személyek, teremfelügyelők számára készített felhasználói tájékoztatóit, amelyek tartalmazzák a vis maior események fellépése során követendő szabályokat!

 9. A beszédkészség vizsgák szervezése és értékelése során:

  Hogyan alakítja ki a vizsgaközpont az R. 4. § (1)-ben foglaltak alapján működő vizsgabizottságot?

  Gondoskodik-e a vizsgaközpont arról, hogy a vizsgáztatók rendszeresen más vizsgáztatóval kerüljenek párba, és ne ugyanazon a vizsgahelyen vizsgáztassanak? Ha igen, hogyan?

  Hogyan gondoskodik a vizsgaközpont a Ptk. szerinti összeférhetetlenség és az egyéb összeférhetetlenségek kizárásáról?

  Mikor és hogyan juttatja el a vizsgaközpont a beszédkészség-vizsga battériáit a vizsgahelyre; hogyan tárolja ezeket a vizsgahely, kinek van hozzáférése; a vizsga után mikor és hogyan kerülnek vissza a battériák a vizsgaközpontba?

  Milyen szabályokat alkalmaznak a battériák és az egyes feladatsorok összeállítására, azok ismétlődésére, ill. a feladatok cseréjére (ld. AK II. A. 4. c.)? Hogyan dokumentálják az egyes vizsgázók által megoldott feladatokat/rögzítik ezek azonosítóit?

  Páros vizsgák esetén milyen szabályokat alkalmaznak a vizsgázó párok kialakítására és a páratlan számú vizsgázók vizsgáztatására?

  Ha a vizsgázóknak van lehetőségük felkészülésre, hol és hogyan történik, és hogyan biztosítják a felkészülésre megengedett idő betartását?

  Ha szükség van zsilipelésre, azt hogyan szervezi meg a vizsgaközpont?

  Hogyan valósul meg a kettős értékelés?

  Hogyan oldják meg a R. 4. § (1a) szerint a hangfelvétel-készítést a beszédkészség nyelvvizsgákról?

  Hogyan tájékoztatják a vizsgázókat a hangfelvétel-készítésről és hogyan kérik beleegyezésüket? Milyen szabályok vonatkoznak az elkészült hangfelvételek kezelésére, szállítására és tárolására?

 10. Milyen óvintézkedéseket tesz a vizsgaközpont a vizsgacsalások, bérvizsgák kiküszöbölésére?

  Milyen szabályokat alkalmaznak a teremfelügyelők az írásbeli és a beszédértés vizsgák lebonyolítása során a visszaélések megakadályozására (a személyazonosság ellenőrzése, egy vizsgázóra eső hely, az ülésrend kialakítása, teremfelügyelők száma, szabályok és szankciók ismertetése, segédanyagok megfelelőségének ellenőrzése, vizsgaidő betartása, a vizsgaterem elhagyásának szabályai a vizsga során, dolgozatok és feladatlapok összeszedése stb.)?

  Milyen szankciókat alkalmaz a vizsgaközpont a tetten ért vizsgacsalás, bérvizsga esetén (ld. R. 8. § (2) h) pont)?

  Milyen szankciókat alkalmaz a vizsgaközpont a helytelenül vagy etikátlanul eljáró munkatárssal szemben?

 11. Az eredmény közlése, a megtekintés és felülvizsgálat szabályozása:

  Milyen formában közli a vizsgaközpont (vizsgahely) az eredményt a vizsgázóval legkésőbb a vizsgát követő 30. napon?

  Hol biztosítja a vizsgaközpont (a vizsgaközpontban vagy a vizsgahelyen) a vizsgázók számára az értékelt vizsgafeladatok megtekintését és a hangfelvételek meghallgatását? Milyen szabályozás szerint szervezik a megtekintést, illetve a meghallgatást?

  Amennyiben a vizsgázó felülvizsgálati kérelemmel él a vizsgadolgozat vagy szóbeli teljesítménye értékelésével kapcsolatban, hogyan kezeli ezt a vizsgaközpont? Mi a felülvizsgálat menetrendje?

  Amennyiben a vizsgázó számszaki hibára vagy jogszabálysértésre hivatkozva él felülvizsgálati kérelemmel, milyen eljárást követ a vizsgaközpont?

 12. Az elektronikus anyakönyvek vezetésének területén:

  A vizsgaközpontban hány személy fér hozzá az elektronikus anyakönyvekhez?

  Amennyiben a vizsgaközpont vizsgahelyeken is szervez vizsgát, a vizsgahely maga viszi-e fel az adatokat az elektronikus anyakönyvi felületre?

  Hogyan gondoskodik a vizsgaközpont arról, hogy az elektronikus anyakönyvek hiteles, hibátlan és minden szempontból helytálló adatokkal legyenek feltöltve?

 13. A vizsgaközpont és a vizsgahelyek közötti munkamegosztásról milyen megállapodás/szerződés van érvényben? A BMR tartalmazza a megállapodás/ szerződés egy mintapéldányát.

  Hogyan tervezi meg, és hogyan dokumentálja a vizsgaközpont a vizsgahelyek működésének szisztematikus ellenőrzését?

  Hogyan történik a teremfelügyelők képzése és eligazítása?

 14. Hogyan kezeli a vizsgaközpont a vis maior eseteket?

  Hogyan szabályozza a vizsgaközpont a váratlanul előadódó helyzetek kezelését az alábbi négy kategória szerint?

  1. általános, nem csupán a vizsgaközpontot érintő (pl. bombariadó, tüntetés, szélsőséges időjárás, áramszünet stb.);
  2. a vizsgaanyaggal kapcsolatos (pl. megírandó, vagy megírt vizsgadolgozatok teljes vagy részleges sérülése, hiánya, késése; vizsga során előforduló fizikai akadályok, számítógépes vagy CD- hibák stb.);
  3. a vizsgázóval vagy vizsgáztatóval kapcsolatos (pl. vizsgázó, vizsgáztató, teremfelügyelő egyéni vis maiorból adódó késése, távolléte, vizsga alatti rosszulléte stb.);
  4. a vizsgahelyszínekkel kapcsolatos (pl. a vizsga megkezdésekor, ill. a vizsga során előálló) technikai problémák.

 15. Hogyan gyűjt a vizsgaközpont visszajelzéseket a vizsgázóktól, a vizsgáztatóktól és a vizsgák lebonyolításában részt vevőktől?

A vizsgaközpont Belső Működési Rendje a mindenkor érvényes Akkreditációs Kézikönyv változásait figyelembe véve legalább évente frissítendő. Amennyiben a vizsgaközpont a BMR-ben feltüntetett szabályozások bármelyikén változtat, a BMR frissítésének és a REX-re történő feltöltésének határideje azon vizsgaidőszak előtti 10. nap, amelyet a változtatás először érint.