I. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGAHELYE(I)

C. Az akkreditált vizsgahely működési feltételei

1. A működő vizsgahely

 1. A vizsgahely alapító okirattal rendelkező oktatási intézmény, annak tagintézménye, telephelye vagy a vizsgahely működési helye szerinti, közhiteles cégnyilvántartásban bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező olyan jogi személy, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre.

 2. Vizsgahely akkor létesülhet, ha az adott településen a vizsgaközpont még nem rendelkezik vizsgahellyel, illetve a fővárosban nincs négynél több vizsgahelye. Amennyiben megyeszékhelyen vagy megyei jogú városban kíván vizsgahelyet létesíteni, akkor nem rendelkezik egynél több vizsgahellyel.

 3. Külföldön csak magyar mint idegen nyelv vizsgáztatására létesülhet vizsgahely.

 4. A vizsgahely akkreditációs határozatában engedélyezett termek összkapacitása vizsgaformátumonként legfeljebb 250 fő lehet.

 5. A vizsgaközpont és a vizsgahely együttműködést szabályozó megállapodást köt, amely tartalmazza mind a vizsgaközpont, mind a vizsgahely kötelezettségeit és jogait. Számítógépes vizsgáztatás esetén a megállapodás kitér a számítógépek biztosítására, karbantartására, szükség esetén pótlására, a szoftver beszerzésre, fejlesztésre, a teremfelügyelők képzésére.

 6. Az a vizsgahely, amely 24 hónapon keresztül nem folytatott vizsgát az adott vizsgaközpont megbízásából, inaktív státuszba kerül. Kérésre az inaktív vizsgahely ismét aktiválható.

2. A működő vizsgahely személyi feltételei

 1. A vizsgahely rendelkezik felelős vezetővel és a szükséges személyi állománnyal az adminisztratív feladatok ellátásához, a vizsga helyi megszervezéséhez, az írásbeli részvizsgák és a beszédértés vizsgarész teremfelügyeletének ellátásához.

 2. A vizsgahely vezetését a cégbejegyzés alapján beazonosítható, a cég képviseletére jogosult felelős vezető vagy az általa Hivatalosan megbízott, jogviszonyban foglalkoztatott személy látja el, aki a vizsgaközpont vizsgahellyel történő megállapodásában is szerepel. Oktatási intézmény esetében a vizsgahely vezetője a vizsgaközpont által megnevezett személy.

 3. Az írásbeli részvizsgák és a beszédértés vizsgarész esetében a teremfelügyelet megfelelőnek minősül, ha minden teremben van külön felügyelő és egy felügyelőre maximum 30 vizsgázó (± 10%) jut. A vizsgahelyszínen legalább egy tartalék felügyelő jelenléte szükséges. A vizsgahely vezetője vagy az őt helyettesítő megbízott személy a vizsgaesemény teljes időtartama alatt elérhető, és nem lát el teremfelügyeletet. A vizsgabizottság közvetett jelenlétével lebonyolított beszédkészség-vizsgák megfelelően kiképzett teremfelügyelők jelenlétében és irányításával történnek.

 4. A vizsgaközpont vezetője felelős az AK I. A. 4. f. és g. pontjai szerinti összeférhetetlenségi előírások vizsgahelyeken történő betartásáért.

 5. Számítógépes vizsga esetén biztosítja a személyi feltételek rendelkezésre állását az AK II. G. pontja (Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén) szerint.

3. A működő vizsgahely tárgyi feltételei

 1. A vizsgahely alkalmas a vizsgára várakozók befogadására; az írásbeli részvizsgák, a beszédértés vizsgarész, a beszédkészség vizsgák lebonyolítására; a beszédkészség vizsgák digitális hangrögzítésére. A vizsgahely a vizsganapokon minden helyszínén biztosítja a vizsgatermek fűtését, világítását, zajmentességét, a szaniter helyiségek hozzáférését. Számítógépes vizsga esetén biztosítja az infrastrukturális feltételek rendelkezésre állását az AK II. G. pontja (Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén).

 2. A vizsgahely tárgyi feltételei megfelelőek, ha rendelkezik:
  • saját épületében található, vagy bérelt, vagy rendelkezésére bocsátott egyéb épületben megfelelő számú és méretű vizsgahelyszínnel és felszereltséggel;
  • az ügyfelek személyes fogadására is alkalmas irodában működő ügyfélszolgálattal, elektronikus tájékoztató felülettel;
  • a vizsgadolgozatok és bizonyítványok tárolására alkalmas saját páncél- vagy lemezszekrénnyel;
  • számítógépes vizsga esetén az AK II. G. pontban (Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén) részletezett informatikai infrastruktúrával.

 3. A vizsgahely a nem saját használatban lévő termek esetén érvényes helyiségbérleti szerződéssel vagy a vizsgahelyszín fenntartója által tett nyilatkozattal rendelkezik a vizsgáztatásra használni kívánt helyiségek rendelkezésre bocsátásáról. A bérleti szerződés/rendelkezésre bocsátó nyilatkozat a vizsgahelyszín minden használatba vett helyiségére kiterjed.

 4. A vizsgahely engedélyezésekor termeinek összkapacitása legfeljebb 250 fő lehet.

  A működő vizsgahely a vizsga biztonsága érdekében az írásbeli részvizsga és beszédértés vizsgarész vizsgáztatása céljából legalább 10 fő befogadására alkalmas tantermekkel rendelkezik. Vizsgahelyenként legfeljebb 2 db olyan 10 főnél kevesebb vizsgázó befogadására alkalmas terem is működhet, amelyekben kizárólag
  • fogyatékkal élő vizsgázó(k) vizsgája,
  • számítógépes vizsga,
  • kis létszámú vizsga (adott nyelvből, adott szinten a vizsgázói összlétszám nem haladja meg a terem kapacitását) bonyolítható le.

 5. Az írásbeli részvizsgák és a beszédértés vizsgarész esetében a tanterem nagysága megfelelőnek minősül, ha egy vizsgázóra legalább 3 m2 terület jut. Ez alól kivételt képeznek a számítógépes vizsgák, valamint a beszédértés vizsgarész esetében az a nyelvi labor, ahol nem átlátszó válaszfallal ellátott egyéni munkaállomások állnak rendelkezésre, és a teremben biztosítható, hogy a vizsgázók ne lássanak rá más vizsgázó vizsgalapjára, illetve monitorjára, és semmilyen módon ne tudjanak egymással kommunikálni.

 6. A vizsgahely eleget tesz a R. 8. § (2) f) bekezdésében foglaltaknak, ha a vizsgahely az adott településen rendelkezik legalább
  • egy akadálymentesen megközelíthető vizsgateremmel és
  • egy akadálymentes mosdóval legalább egy vizsgahelyszínen, vagy
  • más módon biztosítja az akadálymentes vizsgázást.

 7. A számítógépes vizsga lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek ellenőrzését, üzembe helyezését és üzembiztonságát a vizsgahely kiképzett személyzet bevonásával vizsgahelyszínenként a vizsga előtt ellenőrzi, és az állapotot jegyzőkönyvezi; ld: Alapelvek számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén.

 8. A vizsgabizottság közvetett jelenlétében lebonyolított beszédkészség vizsga esetében a vizsgázó(k) és a vizsgáztatók egyaránt valamely (azonos vagy eltérő) vizsgahely (azonos vagy eltérő) akkreditált termeiben tartózkodnak. A vizsgaközpont, ill. a vizsgahely gondoskodik a vizsgázó(k) és a vizsgabizottság közötti valós idejű, megfelelő minőségű hang- és videókapcsolatot megvalósító informatikai rendszerről és annak működtetéséről (a vizsgázói és vizsgáztatói oldalon egyaránt minimum 720p felbontású webkamera és megfelelő sávszélességű internetkapcsolat; a vizsgázói oldalon legalább 19”-os képernyő, megfelelő minőségű hangszóró és mikrofon; a vizsgáztatói oldalon megfelelő minőségű headset vagy mikrofon és hangszóró). A rendszer működtetése nem igényelheti a vizsgázó(k) semminemű közreműködését. A videokonferencia-rendszeren keresztül ily módon megvalósuló vizsgaeseményről felvétel készül, melynek megőrzési szabályai azonosak a hangfelvételekre vonatkozó előírásokkal.