II. fejezet: AZ AKKREDITÁLT VIZSGARENDSZER

G. Alapelvek számítógépes vizsgáztatás esetén

A vizsgaközpont tájékoztató felületein részletesen bemutatja a számítógépes vizsga menetét, és/vagy a számítógépes vizsga formátumát és felhasználói felületét tükröző mintafeladatsorokat tesz közzé.

1. Alapelvek akkreditált vizsgahely akkreditált vizsgahelyszínén történő számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén

A vizsgaközpont minden vizsgahelyén biztosítja

 1. minden vizsgaalkalom során vizsgahelyszínenként legalább 1 fő informatikus jelenlétét, aki a vizsga előtt a vizsgahely által biztosított eszközöket és a számítógépes felületeket beállítja, kipróbálja, állapotukat jegyzőkönyvezi, a vizsgák ideje alatt rendelkezésre áll az esetleg felmerülő technikai problémák kezelésére, és nem lát el más jellegű (pl. teremfelügyelői) feladatokat;

 2. a számítógépek olyan elrendezését, hogy az egymás mögött és mellett elhelyezkedő vizsgázók ne láthassanak rá egymás képernyőjére;

 3. hogy minden teremben 10 vizsgázónként legalább 1 db, a vizsgaközpont informatikai rendszeréhez kapcsolt, az i. pontban leírt feltételeknek megfelelő, teljes értékű vizsgázói munkaállomásként beüzemelt tartalék számítógép rendelkezésre áll;

 4. hogy a személyi és a tárgyi feltételek területén is képes a vizsgák előírásoknak megfelelő, zökkenőmentes lebonyolítására és a vizsgáztatás közben előforduló vis maior események kezelésére.

A vizsgaközpont által működtetett zárt informatikai rendszer biztosítja, hogy

 1. a központi adminisztrációs rendszer és a vizsgahelyszíneken működő rendszerek között folyamatos, zavartalan és biztonságos az adatátvitel;

 2. a vizsgaközpont felelős munkatársain kívül illetéktelen személy nem fér hozzá a vizsgára jelentkezők adataihoz, a vizsgafeladatokhoz, a vizsga-feladatsorokhoz, a megoldásokhoz és az értékeléshez; a szerkesztés és a hozzáférés naplózott;

 3. a vizsgázói azonosítók, a vizsgázóhoz rendelt feladatsorok, a vizsgázó által adott megoldások és a megoldókulcs az értékelés, az elemzés és a megtekintés céljából visszakereshetően kapcsolódnak egymáshoz.

A vizsgáztatásra használt számítógépes rendszer biztosítja, hogy

 1. a vizsgahelyszíneken egyenlők a feltételek: pl. azonos a megoldásra rendelkezésre álló időkeret, és a vizsgafeladatok azonos módon jelennek meg;

 2. egységesen legalább 15” a képernyők átmérője; rendelkezésre áll a vizsga nyelvére jellemző karakterkiosztást tartalmazó, legalább 101 gombos billentyűzet vizsganyelvenként azonos billentyűzetkiosztással, egér; a vizsga során a feladatok jól láthatóak, a vizsgázó igényeinek megfelelően változtatható a feladatok megjelenítésére használt karakterek mérete; beszédértés-vizsgánál szabályozható a hangerő;

 3. a vizsgázók a számítógépen a vizsgázói felületen a megengedett szótár használatán kívül más alkalmazást (pl. egyéb szótárprogramot, szövegszerkesztőt, weboldalt) nem érnek el;

 4. a vizsgázót semmilyen felugró ablak (pl. az operációs rendszer vagy víruskereső frissítése) nem zavarja meg a vizsga során;

 5. az azonosítást és a bejelentkezést követően, a vizsgafolyamat során, a vizsgázó monitorján folyamatosan látható legalább egy azonosító adat (pl. név, kód, anyakönyvi szám);

 6. a vizsgázó jól láthatóan követni tudja a feladatok sorszámát, valamint a feladatok megoldására rendelkezésre álló és a vizsga végéig hátralévő időt;

 7. a vizsgázó által elkészített megoldásokról közvetlenül a vizsga véglegesítése után a számítógépes rendszer időbélyeggel ellátott digitális lenyomatot készít.

Sajátgépes számítógépes nyelvvizsga olyan, papíralapú vizsgára akkreditált teremben rendezhető meg, melyben a vizsgázók számára lehetőség van áramfelvételre, valamint az egy vizsgázó rendelkezésére álló asztal/munkafelület legalább 1 m széles és 50 cm mély. Sajátgépes számítógépes nyelvvizsga során a vizsgafeladatok megoldása a vizsgázó notebook számítógépén a vizsgaközpont által biztosított zárt rendszerű vizsgaalkalmazáson keresztül történik, és a fenti követelmények érvényesek rá; a vizsga eszközére vonatkozó i. pont esetében a vizsgaközpont előírásai a mérvadóak. A vizsgaeszköz és a telepített vizsgaalkalmazás megfelelőségét a vizsgaközpont minden vizsgaesemény előtt ellenőrzi. A vizsgát vizsgaesemény közben az akkreditált vizsgahelyszínen az AK és a vizsgaközpont előírásaival összhangban folyamatosan 20 vizsgázóként minimum 1 fő, a sajátgépes számítógépes vizsga lebonyolítására kiképzett teremfelügyelő felügyeli. Akkreditált vizsgateremben egy vizsgaesemény keretében vagy csak papíralapú, vagy csak számítógépes formátumú vizsga szervezhető.

2. Alapelvek a vizsgaközpont egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínén történő (online) számítógépes nyelvvizsgáztatás esetén

Egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen történő (online) nyelvvizsgáztatás esetén a vizsgaközpont a fenti, releváns alapelvek megvalósulása mellett:

 1. folyamatosan frissülő tájékoztató felületein a vizsgázókat a jogszabályokhoz hűen és az előírásokhoz illeszkedő módon megfelelő részletességgel és pontossággal tájékoztatja az online nyelvvizsgák szabályairól és feltételrendszeréről;

 2. felel a számítógépes vizsgaformátumú vizsgarendszer működéséért, annak hozzáférési jogosultságaiért és az informatikai rendszer teljes biztonságáért;

 3. pontosan meghatározza az online nyelvvizsgáztatásban részt vevő munkatársak – informatikusok, támogató felelősök és felügyelők – feladatkörét és felelősségét, kidolgozza a feladatokra történő alap- és rendszeres frissítő képzés és a feladatok ellátásának protokollját;

 4. kidolgozza az online nyelvvizsga közben fellépő vis maior esetekre vonatkozó eljárási rendjét és a vizsga folyamatában történő támogatási folyamatok részletes protokollját;

 5. Vizsgaszabályzatában és Belső működési rendjében a vizsgázó által használt minden eszköz vonatkozásában rögzíti az internetkapcsolat különböző időintervallumú megszakadása esetén követendő részletes eljárásrendet; ha a vizsga során a vizsgázó és a vizsgaközpont között az informatikai kapcsolat megszakad, új vizsgalehetőséget biztosít a vizsgázó számára;

 6. Vizsgaszabályzatában rögzíti a vizsga közbeni szünetek és a vizsgahelyszín-elhagyás szabályait (mikor és mennyi időre történhet) oly módon, hogy az csak egy-egy vizsgarész véglegesített megoldásának elküldése után történhessen meg, és csak abban az esetben, ha valamennyi vizsgázó azonos sorrendben oldja meg a vizsgarészeket; Belső működési rendjében pedig azt, hogy hogyan gondoskodik a vizsgabiztonságról ezekben az esetekben.

A vizsgaközpont minden vizsgaesemény előtt

 1. webkamera-kép és legalább egy fényképes, személyazonosításra alkalmas igazolvány összehasonlításával ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát;

 2. meggyőződik arról, hogy a vizsgázó által bemutatott környezet – az egyedi vizsgahelyszín – megfelel a követelményeknek, és a vizsgázó eszközei az előírásoknak megfelelően működnek.

A vizsgaközpont minden vizsgaesemény közben

 1. folyamatosan ellenőrzi, hogy a vizsgahelyszínen a vizsgázón kívül más nem tartózkodik, és a vizsgázó nem vesz igénybe meg nem engedett segédeszközöket;

 2. biztosítja és ellenőrzi, hogy a vizsga során a vizsgázó által használt egyik eszköz sem zavarja a vizsgázót (pl. hívás, üzenet hangja), és nem tesz lehetővé külső segítséget nyújtó megoldásokat (pl.: virtuális gép, távvezérlés); megakadályozza más alkalmazások és felugró ablakok megnyitásának lehetőségét; továbbá nem engedélyezi fej-/fülhallgató használatát;

 3. a vizsga teljes ideje alatt folyamatos online kapcsolatot tart fenn az egyedi vizsgahelyszínnel a vizsgafelügyelet folyamatában alkalmazott eszközökön, és legalább egy kiegészítő csatornán keresztül ügyfélszolgálati elérhetőséget biztosít; az online nyelvvizsgák felügyeletében és támogatásában résztvevő munkatársak, továbbá a beszédkészség-vizsgáztatók a vizsga teljes időtartama alatt a vizsgaközpontban, vagy a technikai feltételek megléte esetén valamely vizsgahelyen tartózkodnak; amennyiben a beszédkészség-vizsgáztatók egyedileg nem akkreditált vizsgahelyszínen tartózkodnak, a vizsga előírásszerű lebonyolításáért a vizsgaközpont felel;

 4. a vizsgabiztonság megvalósulásának bizonyítására a vizsga teljes időtartama alatt legalább kettő, hangrögzítést is magában foglaló, minimum 1 FPS és teljes felbontású videofelvételt készít: a frontkamerás felvételen folyamatosan ellenőrizhető a vizsgázó elhelyezkedése teljes képen a válltól a fejtetőig, valamint a vizsgázó szemmozgása és magatartása, egy másik szögből készített videofelvételen a vizsga közben jól látható a vizsgázó teljes testtartása, munkaasztala és képernyője;

 5. 15 vizsgázónként minimum egy, a feladatra kiképzett munkatársa a vizsga valós ideje alatt folyamatosan legalább az egyik kameraképen felügyeli a vizsgázók vizsga alatti tevékenységét;

 6. biztosítja, hogy a vizsgázó a vizsgafeladatokról és megoldásokról sem kézzel, sem elektronikus úton nem készít másolatot, és a beszédértés mérésére szolgáló hangzó szöveget és a beszédkészség vizsgát sem rögzíti; továbbá kizárja a képernyőkép rögzítésére és továbbítására szolgáló alkalmazások használatának lehetőségét.

A vizsgaközpont minden vizsgaesemény után

 1. az l. pontban foglaltak szerint rögzített összes felvételt legalább 90 napig tárolja, a szóban teljesített vizsgáról készült hangfelvételt 3 évig megőrzi;

 2. minden tekintetben betartja a vonatkozó Kormányrendeletben foglalt az értékelés folyamatával, az eredményközléssel, a megtekintés, a fellebbezés, a felülvizsgálat és a vizsgabizonyítvány kiállításának körülményeivel kapcsolatos jogszabályokat.