III. fejezet: AZ AKKREDITÁCIÓ MEGÚJÍTÁSA

C. Önértékelési beszámoló

Az itt közölt űrlapot a Hivatal az adott vizsgaközpont akkreditáció-megújítási kérelmében foglaltaknak és a kérelmező vizsgarendszereinek és vizsgáztatott nyelveinek vizsgázói létszámai alapján testre szabva küldi meg a vizsgaközpontnak. Az ÖB-t és mellékleteit a vizsgaközpont 1 nyomtatott példányban és 1 elektronikus adathordozón, Word és/vagy kereshető PDF formátumban, minden formátumban azonos tartalommal küldi meg a Hivatalnak. Egyes nagyobb méretű fájlok esetében, a Hivatallal történő előzetes egyeztetés alapján, a csak elektronikus formában történő benyújtás is elegendő lehet.

A nyelvvizsgaközpontra vonatkozó 1-7. kérdést, továbbá a vizsgarendszerekre és nyelvekre külön-külön vonatkozó kérdések közül az 1., 2. és a 4. kérdést valamennyi vizsgaközpontnak meg kell válaszolnia. A többi ponthoz kapcsolódóan benyújtandó dokumentáció pontos részleteit a testreszabott ÖB fogja meghatározni.


i
A válaszokat – amennyiben nincs megjelölve külön melléklet – ezen az űrlapon kell megadni. A mellékleteket mind az elektronikus, mind a nyomtatott beadvány esetében a Hivatal által kiküldött Önértékelési beszámolóban előre megadott, standardizált mellékletnevekkel kell ellátni és külön csatolva benyújtani. Több nyelv esetében csak az azonos nyelvhez tartozó mellékletek kerülhetnek egy kötetbe, illetve egy CD-re.


A vizsgaközpont neve: ........................................................

Vizsgált időszak: ....../.... – ....../.... (év/hó – év/hó)

A NYELVVIZSGAKÖZPONTRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

A táblázat kitöltése során, kérjük, válaszait tömören és lényegre törően fogalmazza meg.

1. TÁJÉKOZTATÁS

 1. Milyen tájékoztató formákat használ a vizsgaközpont?
 2. Hogyan fejlesztette tájékoztató felületeit a vizsgaközpont az elmúlt két év során?
 3. Milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a vizsgákról hiánytalan és korrekt információ jelenjen meg a vizsgahelyek honlapjain? Hogyan ellenőrzi ezeket a tartalmakat?

2. ELLENŐRZÉS

 1. Mellékelje áttekinthető, táblázatos formában a vizsgaközpontnak a vizsgahelyek ellenőrzésére készült éves tervét a ……… évre vonatkozóan!
  A melléklet neve: 1_02_ELLENORZES_„VKP”
 2. Fejtse ki röviden, hogyan valósult meg az ellenőrzés! Milyen általános tapasztalatokat vont le a vizsgaközpont?
 3. Milyen intézkedéseket tett a vizsgaközpont az ellenőrzések nyomán?

3. MEGTEKINTÉS

 1. Milyen százalékos arányban jelentkeznek a vizsgázók megtekintésre? Történt-e változás az arányokban?
 2. A vizsgadolgozatok megtekintéséről milyen tapasztalatok alakultak ki?
 3. Előfordult-e szabálytalanság a megtekintések során? Ha igen, hogyan kezelte a helyzetet a vizsgaközpont?

4. ÚJRAÉRTÉKELÉS

 1. A vizsgált időszakban milyen százalékos arányban kérték a vizsgázók egy-egy vizsgarész újraértékelését?
 2. Az újraértékelés során hogyan változott az első két értékelő által adott pontszám, és ez hogyan befolyásolta az adott vizsgák sikerességét?

5. VIZSGACSALÁS

 1. Éves bontásban hány esetben és milyen okból jegyzőkönyveztek vizsgán történt visszaélést (engedély nélküli eszközhasználat, információcsere, személycsere stb.)?
 2. Vezetett-e be a vizsgaközpont bármilyen új intézkedést a visszaélések kiküszöbölésére? Ha igen, ismertesse ezeket.

6. FOGYATÉKKAL ÉLŐ VIZSGÁZÓK

Hány esetben kérelmeztek vizsgázók speciális vizsgakörülményeket, és hány esetben fogadta el a kérelmeket a vizsgaközpont?

7. KÉPZÉSEK

i
A képzések formája lehet: önálló vagy csoportos, online vagy személyes. Az ismertetésből ki kell derülnie az egyes képzések céljának és tematikájuk főbb pontjainak.
 1. A központ vizsgarendszerenként vagy nyelvenként szervezi a (tovább)képzéseket?
 2. Foglalja össze táblázatos formában a vizsgált időszakban szervezett alap- és továbbképzéseket, és adja meg a képzések formáját, tematikáját, továbbá a résztvevők körét és létszámát!
  A melléklet neve: 1_06_KEPZESEK_„VKP”
 3. Milyen tapasztalatokat vontak le a fenti képzésekből? (szervezési nehézségek, részvétel, hasznosság)

8. VIZSGÁZTATÓK

 1. Hogyan ellenőrzi a vizsgaközpont a vizsgáztatók értékelői és kérdező vizsgáztatói munkáját, és hogyan ad róla visszajelzést?
 2. Hogyan hasznosítja a vizsgaközpont az ellenőrzések tapasztalatait, és hogyan építi be azokat a vizsgáztatói képzésekbe?


A VIZSGAKÖZPONT ÉS VIZSGARENDSZERE(I) MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

1. VIZSGAFEJLESZTÉSEK, ALAPDOKUMENTUMOK

i
Itt a vizsgák tartalmát, szervezését, lebonyolítását, értékelését érintő, a vizsgált időszakban történt minden változtatást kérünk röviden ismertetni.
 1. Mely rendszerének/rendszereinek mely részeit érintették?
 2. A fejlesztés(ek) lényege
 3. A fejlesztés(ek) eredményei, tapasztalatok
 4. Frissítette-e a vizsgaközpont az alapdokumentumait a vizsgált időszakban történt módosításokkal? Sorolja fel, mely dokumentumban hol és milyen változtatások történtek!

2. A VIZSGAKÖZPONT ÉS A VIZSGAHELYEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, A VIZSGÁK SZERVEZÉSE ÉS LEBONYOLÍTÁSA

 1. Ismertesse röviden, milyen változások történtek a vizsgahelyekkel történő együttműködésben a vizsgált időszak során!
 2. Ismertesse röviden, milyen változások történtek a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban a vizsgált időszak során!
 3. Frissítette-e a vizsgaközpont az alapdokumentumait a vizsgált időszakban az a. és b. részben feltüntetett változásokkal? Sorolja fel, mely dokumentumban hol és milyen változtatások történtek!


AZ EGYES VIZSGARENDSZEREKRE ÉS NYELVEKRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

.............................. vizsgarendszer, .................... nyelv

3. A VIZSGA MŰKÖDTETÉSE

i
A beazonosíthatóság követelménye azt jelenti, hogy olyan kódolást kell a számításokban és elemzésekben alkalmazni, amely a külső értékelő/szakértő számára is érthető és követhető – vagyis a számításokban és elemzésekben a konkrét itemek/fela­datok/feladat-sorok könnyen felismerhetőek. Hasonlóképpen érthető és követhető kódolással kell jelölni az egyes értékelő párokat.
A mellékletnek tartalmaznia kell az AK Folyamatszerű követelmények c. részében az éles vizsga-feladatsorokra előírt valamennyi statisztikai számítást (ahol releváns), szöveges elemzését és a levont tanulságok leírását.
Amennyiben az éles vizsgán felhasznált feladatok probabilisztikus módszerek használata alapján készített feladatbankból lettek kiválasztva, a mellékletnek tartalmaznia kell az eredményhirdetéshez használt adatok alapján számolt illeszkedési mutatókat.
Az éles vizsga-feladatsorokat nem kell itt benyújtani, mert azokat a 6. ponthoz tartozó melléklet fogja tartalmazni.

Az alábbiakban kért számításokban, elemzésekben és nyilatkozatokban minden itemnek, feladatsornak és értékelő vizsgáztatónak jól beazonosíthatónak, valamint az alkalmazott statisztikai és kvalitatív eljárás(ok) menetének közérthetőnek és relevánsnak kell lennie. A tételes, részletes elemzéseket külön dokumentumként csatolja! Külföldi vizsgaközpontok esetében vagy a teljes vizsgapopulációra vonatkozó, vagy a magyarországi vizsgaeseményeken keletkezett adatokat, számításokat, elemzéseket és értelmezésüket kell benyújtani.

3.A

Ismertesse az éles vizsgaeredmények kvalitatív elemzését és az utólagos elemzések során levont tanulságokat!
Csatoljon nyilatkozatot arról, hogy hol és hány fővel történt az éles vizsgán felhasznált feladatsorok kipróbálása, vagy mely korábbi vizsgaidőszak feladatsorai kerültek újbóli felhasználásra!
A kiválasztott vizsgaidőszak(ok): ..............................
A melléklet(ek) neve(i): 2_03_MUKODES_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”

3.B

Ismertesse az éles vizsgaeredmények statisztikai és kvalitatív elemzését és az utólagos elemzések során levont tanulságokat. Ismertesse továbbá a szubjektív értékelésű készségek vizsgáztatóira vonatkozó minőségbiztosítási eljárásokat. Adjon részletes áttekintést a megbízhatósági együtthatók és az egyéb statisztikai elemzések során nyert tanulságokról, következtetésekről és azok következményeiről!
Csatoljon nyilatkozatot arról, hogy hol és hány fővel történt az éles vizsgán felhasznált feladatsorok kipróbálása, vagy mely korábbi vizsgaidőszak feladatsorai kerültek újbóli felhasználásra!
A kiválasztott vizsgaidőszak(ok): ..............................
A melléklet(ek) neve(i): 2_03_MUKODES_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”

4. VIZSGAVARIÁNSOK

i
Valamennyi vizsgarendszer és nyelv vizsgavariánsait egyetlen mellékletben kell bemutatni. Célszerű erre a célra Excel fájlt alkalmazni, és a különböző vizsgarendszereket és nyelveiket különböző fülek alatt szerepeltetni.
A nyilvántartás alapján a Hivatal/NYAT szúrópróbaszerű ellenőrzést végezhet.

A vizsgavariánsok ellenőrzéséhez minden mért szintre nyújtsa be a vizsgált kétéves időszakhoz tartozó, a BMR VIII. pontjának első kérdése értelmében készült nyilvántartását a felhasznált írásban teljesített feladatokról!
A melléklet neve: 2_04_VIZSGAVARIANSOK_„VKP”

5. BESZÉDKÉSZSÉG-FELADATOK

Csatolja a vizsgált időszakban felhasznált beszédkészség-feladatok nyilvántartását, mely minden feladat esetében tartalmazza a rendszerbe bekerülés időpontját, a felhasználás dátumait és helyeit (ha a vizsgahelyeken eltérő feladatkészletet alkalmaznak egy vizsgaidőszakban) és a rendszerből történő kikerülés időpontját. Ismertesse, hogyan teljesítették az AK II. A. 4. c. pontjának a beszédkészség-vizsgafeladatok frissítésére és cseréjére vonatkozó előírását.
A melléklet(ek) neve(i): 2_05_BESZEDK_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”

6. SZINTILLESZTÉS

i
A beadványnak nem általános leírást kell tartalmaznia, hanem a vizsgaközpont által kiválasztott vizsgaidőszakra, az ÖB-ben megjelölt szintre vonatkozó konkrét eljárások ismertetését, ehhez ld.: az AK A nyelvvizsga szintjeinek illesztése a KER-hez című (II. C.) fejezet már működő vizsgarendszerekre vonatkozó releváns előírásait.

Ismertesse legalább két, legfeljebb öt oldalas összefoglalás formájában a vizsgált kétéves periódus egy kiválasztott vizsgaidőszakára vonatkozólag a KER-hez történő szintillesztés eljárásait. Térjen ki a familiarizáció, a specifikáció, a standardizálás és a belső empirikus validálás szakaszaira, figyelembe véve az AK által előírt létszámokat.
A kiválasztott szint: ..............................
A melléklet neve: 2_06_SZINTILL_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”

7-8. TARTALMI ÉRVÉNYESSÉG ÉS ÉRTÉKELÉSI ESZKÖZÖK

A feladatsorok tartalmi érvényességének elbírálásához az alábbi vizsgaidőszakokhoz és anyakönyvekhez tartozó valamennyi feladatsort kérjük benyújtani, értékelésükkel együtt. A csomag tartalmazza a megjelölt vizsgaidőponthoz tartozó feladatlapot, válaszlapot (ha az különálló tétel), a vizsgázói teljesítményeket, a megoldókulcsokat, a javítási útmutatót, az értékelést, a végső eredmény kialakítási módjának leírását az adott dolgozatra vonatkozóan, a hanganyagokat és átiratukat, a felhasznált szövegek pontos forrásmegjelölését, továbbá a beszédkészség feladatok vizsgázói és vizsgáztatói példányait és hangfelvételeit.
A melléklet(ek) neve(i): 2_07_TART_ERV_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”_”SZINT”

9. KIS LÉTSZÁMÚ NYELVEK

Foglalja össze maximum egy oldalban a vizsgált kétéves időszakban szervezett vizsgák tapasztalatait (a feladatok fejlesztése, vizsgázói létszámok, a vizsgák sikeressége stb.)! Ismertesse, hogyan biztosították, hogy a kis vizsgázói, vizsgáztatói és fejlesztői létszámok ellenére is a többi nyelvvel azonos standardok szerint, az előírásoknak megfelelően működjenek a vizsgák!
A melléklet(ek) neve(i): 2_09_KISNYELVEK_”VKP"_alt/…szakny_1ny/2ny_„NYELV”